Wyszukaj

XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC0341


W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:
• Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”.
• Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2019.
• Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania kierunków działania Zarządu za rok 2019.

oraz podjęła uchwały:
• Nr XIX/118/2020 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Gostynin – Legarda – Rogożewek.
• Nr XIX/119/2020 o w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
• Nr XIX/120/2020 zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2020-2024.
• Nr XIX/121/2020 zmieniającą Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2020.
• Nr XIX/122/2020 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego wotum zaufania.
• Nr XIX/123/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Gostynińskiego za 2019 rok.
• Nr XIX/124/2020 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
• Nr XIX/125/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.


 DSC0365


 DSC0350
WPiR/m