Informacje Powiatowe

1

 

15 listopada 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie przeprowadzony został wykład i warsztaty dot. rozporządzania majątkiem dla Słuchaczy i Słuchaczek Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wykład poprowadził Adwokat Konrad Panek reprezentujący Stowarzyszenie Mazowsze Razem, które we współpracy z Powiatem Gostynińskim prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej w 2023 r. Podczas wykładu poruszano zagadnienia o tematyce m.in. dziedziczenia, darowizn, dożywocia, służebności osobistej, umowy przekazania gospodarstwa rolnego, testamentów, zachowku czy wydziedziczenia. Wykład wzbudził duże zainteresowanie.
W trakcie spotkania zadawano wiele pytań, na które zainteresowani na bieżąco uzyskiwali odpowiedzi. W ramach warsztatów uczestnicy sporządzili notatki o zasadach udzielania pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego członków rodziny do działania w ich imieniu w sprawach urzędowych i sądowych.

Podczas spotkania uczestnikom wręczono ulotki informacyjne o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Powiecie Gostynińskim. Na zakończenie spotkania przekazane zostały również informacje o funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu gostynińskiego oraz formie zapisów na wizyty w punktach.

Zadanie finansowane jest z budżetu Państwa, w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

 

Kamil Życiński
Wydział Organizacyjny
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
 
234567

Obwieszczenie 13 11 2023 1Obwieszczenie 13 11 2023 2

Treśc Obwieszczenia BIP

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starsotwa Powiatowego w Gostyninie

20231114 143910

 

Przy wsparciu środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu gostynińskiego i subregionu płockiego, z inicjatywy Wicestarosty Gostynińskiego Marii Wróblewskiej zrealizowano wspólne działania na terenie jednostek powiatowych z zakresu pierwszej pomocy, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 10.11 2023 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie przeprowadzono I część projektu pt. „Ambitny Senior w działaniu”. Uczestnicy odbyli spotkanie z prelegentem do spraw ekonomii i z promotorem zdrowia oraz uzyskali wiedzę w zakresie profilaktyki raka piersi. Podopieczni zaproponowali jedocześnie tematykę zajęć z których w przyszłości chcieliby skorzystać.

W dniu 14.11.2023 r. odbyła się II część projektu podczas której uczestnicy PŚDS w Gostyninie spotkali się z kwalifikowanymi ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto brali udział w warsztatach z dietetykiem podczas którego przyrządzali przepyszny koktajl.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i okazały się źródłem cennych i praktycznych wskazówek, które warto byłoby realizować w działaniu.

W tym samym dniu w LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie przeprowadzono szkolenie z zakresu instruktażu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie to przeprowadzono tak dla uczniów liceum jak i dla kadry pedagogicznej. Kurs przeprowadzony został dwuetapowo dla każdej z grup indywidualnie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele docenili sposób przekazania tak cennej wiedzy, uznali jednogłośnie, że było to szkolenie w którym chętnie wzięli udział, a przekazane treści oraz praktyczne instruktaże okazały się cennym źródłem wiedzy.

 

20231114 09134320231114 09241920231114 09243520231114 09550520231114 14404020231114 154225400793308 861945719057458 3154970193533820087 n400802398 861945669057463 2629859945568031020 n402284665 861945652390798 8201510395372012628 n402443189 861945802390783 5133175045238190100 n

01

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Informacja Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47 oznaczonej jako działka numer 3624/15 wraz z lokalem użytkowym oraz niezbudowanej nieruchomości, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47, oznaczonej jako działka numer 3624/34, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego a także ustanowienie służebności na działkach numer 3624/33 i 3624/18.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie skargi z dnia 25 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesionej przez Wójta Gminy Gostynin na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr LIII/303/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 1466W Gostynin – Legarda – Rogożewek w kilometrażu od 0+000 do 3+117 km kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr LV/307/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.
16. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
17. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
18. Zakończenie obrad.

 

 

koniec

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

pdf    KARTA ZGŁOŚZENIA DO KONKURSU

 pdf   OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

 pdf   REGULAMIN KONKURSU