Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

smog 3125312 1920INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO - plik do pobrania


WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POZIOM 3

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 18.01.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.00 dnia 18.01.2021 r. do godz. 24.00 dnia   18.01.2021 r
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Prognozowane na dzień 18.01.2021 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński (na podstawie pomiarów ze stacji w Legionowie ul. Zegrzyńska i Otwocku ul. Brzozowa).

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.01.2021 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10: około 495 000.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

-unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

-nie wietrz pomieszczeń,

-nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

Wrażliwe grupy ludności:

-   nie wychodź z domu (w miarę możliwości),

-   nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

-   osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

-   zakaz przebywania dzieci i osób starszych na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

-zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

-stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

-prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
 • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
 • zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego (kosiarki, piły, itp.),
 • zakaz rozpalania grilli i ognisk,
 • zakaz używania dmuchaw do liści,
 • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
 • czasowe wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską/gminną dla posiadaczy samochodów osobowych, w dniach po ogłoszeniu powiadomienia,
 • nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
 • czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanychpowodujących powstawanie emisji powierzchniowej,
 • intensywne kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
 • intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,
 • wzmożone kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
 • intensywne kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 18.01.2021 r. godz. 9:00
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)
Źródła danych
 • Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 • Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (w przypadku RWMŚ należy dopisać informację o RWMŚ przygotowującym informację)
Publikacja http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwaga! SMOG
Skrót W dniu 18.01.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (150 µg/m3).
Treść całego powiadomienia

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje powiaty: otwocki, legionowski i wołomiński.

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Nie wietrz pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk, zakaz używania spalinowego sprzętu ogrodniczego oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

 

Obostrzenia przedłużone do 31 stycznia

Obostrznia do 31.01.2021r.


W związku z wysoką liczbą osób w szpitalach i pod respiratorami podjęto decyzję o przedłużeniu obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z pandemią.

Dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące zamknięcia lub ograniczenia np. niektórych branż gospodarki będą obowiązywały do 31 stycznia.

Najważniejsze obostrzenia związane z COVID-19:

 • ochrona ust i nosa w miejscach publicznych – m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni i kościele,
 • utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych ludzi,
 • ograniczona działalność galerii handlowych – otwarte pozostają tam m.in. apteki i sklepy z artykułami spożywczymi,
 • zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos,
 • godziny dla seniorów (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00),
 • zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych podobnych miejsc,
 • limit osób w kościołach – maksymalnie 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m,
 • zawieszona działalność placówek kultury – m.in. teatrów, kin czy muzeów,
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami),
 • ograniczenie liczby osób podróżujących środkami transportu zbiorowego,
 • ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym,
 • maksymalnie 5 uczestników zgromadzeń publicznych,
 • zakaz organizacji wesel, komunii i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych,
 • ograniczona działalność hotelarska,
 • nieczynne są stoki narciarskie,
 • targi, wystawy, kongresy i konferencje – wyłącznie w formie on-line.

→więcej

----------------------------

Źródło: www.rcb.gov.pl

STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin

architect 5342907 1920


 Pliki do pobrania:

STAROSTA GOSTYNIŃSKI ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwaw Starostwie Powiatowym w Gostyninie ul. Dmowskiego 13, 09- 500 Gostynin - plik do pobrania  w formacie PDF
Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania w formacie PDF


Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie kierunek budownictwo lub wyższe kierunek: budownictwo, architektura, drogownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika,    
 6. staż pracy: w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 3 lata,  
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie: prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej.

Wymagania dodatkowe:

 1. staż pracy w administracji publicznej,
 2. umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
 3. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. sprawdzanie kompletności wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiór­kę),
 2. sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaga­nych opi­nii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. sprawdzanie wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wyma­gane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowa­nia projek­tu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem
  o wpisie na li­stę człon­ków wła­ściwej izby sa­morządu zawodowego,
 4. sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowe­go pla­nu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudo­wy i zagos­podarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak­że wymaganiam­i ochrony środo­wiska, w szczególności określonymi w decyzji
  o śro­dowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsię­wzięcia, o której mowa w ustawie
  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro­nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w oce­nach oddziały­wania na środowi­sko,
 5. sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepi­sami, w tym techniczno-budowlanymi,
 6. wydawanie postanowień zobowiązujących wnioskodawcę do usunięcia wystę­pujących niepra­widłowości,
 7. wydawanie innych postanowień wynikających z przepisów odrębnych,
 8. przygotowywanie projektów decyzji:
  • o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego,
  • o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren są­siedniej nieruc­homości,
  • o przeniesieniu decyzji na rzecz innego podmiotu,
  • innych decyzji,
  • zmieniających, uchylających i stwierdzających wygaśnięcie w/w decy­zji,
 9. prowadzenie spraw w zakresie zgłoszeń budowlanych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Starostwa przy ul. Dmowskiego 13 na II piętrze. Brak windy. Budynek nie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym. Pełen wymiar czasu pracy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany) ze wskazaniem danych kontaktowych,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (własnoręcznie podpisany),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia
 5. oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o nieposzlakowanej opinii
 6. dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w formie oświadczenia,
 7. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez kandydata zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

Wymagane dokumenty należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – specjalista w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gostyninie" w nieprzekraczalnym terminie do 25.01.2021 r. do godz. 9.00.

Przy wysyłaniu dokumentów należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gostyninie).

Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru oraz o terminie przeprowadzenia testu kompetencji i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

---------------------------------------------------

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Gostyninie,
  ul. Dmowskiego 13, 09 – 500 Gostynin, reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 24 2357977.
 2. Inspektor ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest dostępny pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niniejszego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i lit c RODO, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych związanych z naborem.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do II etapu naboru oraz niewskazane w protokole
  z naboru zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru. Oferty kandydatów wskazanych w protokole z naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego.

Podanie danych osobowych w zakresie art. 221 §1 kodeksu pracy jest obowiązkowe.

Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w niniejszym naborze.

Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wyżej wskazany jest dobrowolne i wymaga zgody, którą może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego - Grudzień 2020

Mazowsze grudzień 2020 - okładka