INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Informacje NGO

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

TPL_BY

stow


 

 

PDF Logo WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH-plik do pobrania w formacie PDF

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Informacje ogólne

Stowarzyszenie zwykłe działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, które nie posiada osobowości prawnej, lecz może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

Stowarzyszenie zwykłe mogą założyć co najmniej 3 osoby posiadające obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu o wpis do ewidencji.

* Jeśli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.


2. Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego (2 egz.), który powinien określać:

- nazwę,

- cel lub cele,

- teren i środki działania,

- siedzibę
- przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd,

- zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,

- sposób nabycia i utraty członkostwa,

- sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,

jeśli stowarzyszenie zamierza posiadać zarząd:
- tryb wyboru oraz uzupełnienia składu,
- kompetencje,
- warunki ważności uchwał,
- sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych

jeśli stowarzyszenie zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej:
- tryb wyboru oraz uzupełnienia składu,
- kompetencje.


3. Lista założycieli (co najmniej 3 osoby) zawierająca następujące dane:

- imiona i nazwiska,
- daty i miejsca urodzenia,
- miejsca zamieszkania,
- własnoręczne podpisy,

- oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.

 


4. Protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

 • Uchwała w sprawie założenia stowarzyszenia zwykłego.

 • Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu działalności.

 • Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji oraz informacją zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub członków zarządu.

 • Uchwała w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin przewiduje taki organ.

 • Uchwała w sprawie adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

W przypadku zmiany danych zamieszczanych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych dotyczących:

- nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,

- imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- imienia i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,

- regulaminu działalności,

- posiadania statusu organizacji pożytku publicznego;

- przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego;
- imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego;

stowarzyszenie zwykłe składa Staroście (organowi nadzorującemu), w terminie 7 dni,
od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie
w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy
o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarządu
2. Protokół Walnego Zebrania
3. Podjęte uchwały dot. wprowadzonych zmian
4. Jednolity tekstu statutu po zmianach ( 2 egz.) - jeżeli był zmieniany.
5. Lista obecności na Walnym Zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.

Opłaty

1) Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

2) Złożenie wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

3) Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł

3) Zwolnione z opłaty skarbowej są stowarzyszenia zwykłe posiadające status organizacji pożytku publicznego (Art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej)

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego
w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b lub w kasie Urzędy Miasta w Gostyninie przy ul. Rynek 26.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powinien być dołączony
przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

- wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jeśli wniosek spełnia wymogi formalno-prawne

- pozostawienie wniosku bez rozpoznania, jeżeli wniosek zawiera braki, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w terminie 14 dni

Starosta (organ nadzoru) informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo o bezskuteczności wniosku o wpis.

Termin załatwienia sprawy

Starosta (organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego) dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:

- wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o zakazanie działalności,

- uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ
nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia,

- uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek
o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego

Jeżeli wniosek zawiera braki, Starosta (organ nadzoru) wzywa do jego uzupełnienia
w terminie 14 dnia od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie przez organ nadzoru wpisu do ewidencji liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku w wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy Starosta (organ nadzorujący) nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek
o zakazanie działalności, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe
albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego
w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Miejsce składania dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Jednostka odpowiedzialna

 

Wydział Promocji i Rozwoju, pokój nr 4, parter, telefon: 24 235 33 20

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 Powrót na stronę główną

 

Wpis do ewidencji klubów sportowych, UKS

TPL_BY

stow


 

PDF Logo Wpis do ewidencji klubów sportowych, UKS-plik do pobrania w formacie PDF

WPIS DO EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH/ KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZENIA, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informacje ogólne

Uczniowski klub sportowy/ Klub sportowy działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej ( zwany dalej klubem sportowym) działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Uczniowski klub sportowy/klub sportowy może założyć co najmniej 7 osób posiadających obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych.

Uczniowski klub sportowy/Klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez Starostę.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek komitetu założycielskiego wpis do ewidencji.
2. Dwa egz. statutu Uczniowskiego Klubu Sportowego/Klubu sportowego, który powinien zawierać:

- nazwę odróżniającą go od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
- teren działania i siedzibę,
- cele i sposoby ich realizacji,

- sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa, prawa

i obowiązki członków,
- władze, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,

- możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
- sposób reprezentowania klubu sportowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
- warunki ważności jego uchwał,
- sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,

- zasady dokonywania zmian statutu,
- sposób rozwiązania się uczniowskiego klubu sportowego/klubu sportowego.


3. Lista założycieli (co najmniej 7 osób) zawierająca następujące dane:

- imiona i nazwiska,
- daty i miejsca urodzenia,
- miejsca zamieszkania,
- własnoręczne podpisy,
- oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności
prawnych i niepozbawieniu praw publicznych.


4. Informacja o adresie siedziby klubu sportowego.
6. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający:

     • Uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem go do dokonania wszelkich czynności prawnych związanych z wpisem do ewidencji

     • Uchwałę w sprawie założenia klubu sportowego/uczniowskiego klubu
      sportowego

     • Uchwałę w sprawie uchwalenia statutu.

     • Uchwałę w sprawie wyboru zarządu, jeśli został powołany na zebraniu założycielskim.

     • Uchwałę w sprawie wyboru organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej), jeśli został powołany na zebraniu założycielskim.

 • Uchwała w sprawie adresu siedziby klubu sportowego.

  7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej ( nie dotyczy Uczniowskich klubów sportowych)

 

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Klub sportowy/uczniowski klub sportowy wpisany do w/w ewidencji jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian (nazwy, siedziby, adresu, imion i nazwisk, funkcji osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej, statutu, danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych, celu, terenu działania Klubu) złożyć do organu ewidencyjnego (Starosta Gostyniński) stosowny wniosek o dokonanie zmian w ewidencji

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek klubu sportowego / uczniowskiego klubu sportowego o dokonanie zmian w ewidencji
2. Protokół z zebrania członków uczniowskiego klubu sportowego/ klubu sportowego
3. Podjęte uchwały dot. wprowadzonych zmian
4. Jednolity tekstu statutu po zmianach ( 2 egz.), jeżeli był zmieniany.
5. Lista obecności na zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty

 

1)Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

- wpis i odmowa wpisu do ewidencji 10 zł – opłata za wydanie decyzji,

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji - 17 zł.

2) Uczniowskie kluby sportowe – zwolnione z opłat skarbowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

3) Zwolnione z opłaty skarbowej są kluby posiadające status organizacji pożytku publicznego
(art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Starostwa Powiatowego
w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43 b lub w kasie Urzędy Miasta w Gostyninie przy ul. Rynek 26.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis klubu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej lub wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji lub zaświadczenia powinien być dołączony przez wnioskodawcę do składanego wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

 

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, jeżeli postępowanie nie wymaga wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Gostynińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Miejsce składania dokumentów

Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Promocji i Rozwoju pokój nr 4, parter, telefon: 24 235 33 20

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1449).

 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1546)

  Powrót na stronę główną

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych - plik do pobrania w formacie PDF

TPL_BY

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...