Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Wstępny odbiór nowoczesnych pracowni w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie

Zmień wielkość czcionki:

 176037980 4097586566952948 8389531939132271538 n

 

W dniu 22 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Gostyninie nastąpił wstępny odbiór najnowocześniejszych w regionie pracowni tematycznych.

W ramach projektu pn. „Gostynińskie kadry dla nowoczesnej gospodarki”, który szkoła przeprowadziła w partnerstwie z Instytutem Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. w Warszawie zostały umeblowane i wyposażone w stacje komputerowe oraz sprzęt multimedialny.

Projekt zrealizowany został w ramach konkursu dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.3 "Doskonalenie zawodowe", Poddziałania 10.3.1 "Doskonalenie zawodowe uczniów" RPO WM 2014-2020.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 522 041,60 zł w tym zakupy sprzętu i wyposażenia pracowni za kwotę 372 500,00 zł. Okres realizacji całego projektu trwać będzie do 31.10.2022r. Wsparcie skierowane jest do 100 uczniów, którzy objęci są stażami, szkoleniami, zajęciami wyrównawczymi i podnoszącymi kompetencje kluczowe oraz praktykami zawodowymi i wyjazdami studyjnymi. Ponadto 6 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w postaci: studiów podyplomowych z informatyki i doradztwa zawodowego, 2 nauczycieli zrealizuje kurs kwalifikacyjny dla pilotów wycieczek turystycznych.

W ramach projektu doposażonych zostało pięć pracowni:

- dwie specjalistyczne pracownie językowe,

- pracownia ekonomiczno – informatyczna,

- pracownia informatyczno – diagnostyczna,

- pracownia przedsiębiorczości.

Ze szkoleń specjalistycznych skorzystają także uczniowie szkoły w zakresie:

- kurs grafiki komputerowej,

- kurs programowania,

- szkolenie z zakresu projektowania 3D,

- kurs z zakresu zamówień publicznych,

- animator czasu wolnego,

Główny cel projektu to wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego odpowiadającego na potrzeby rynku pracy w ramach zawodów: technik informatyk, technik elektronik, technik obsługi turystyki i technik ekonomista.

 

 dsc2972 dsc2941
 dsc2945 dsc2946
 dsc2959 dsc2964
 dsc2969 dsc2937

 

 

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...