Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyła się XXV Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Zmień wielkość czcionki:

 DSC2985


Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła:

 1. Informację Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji
  w Gostyninie oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2020 r.
  i kierunki działania na rok 2021;

 2. Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
  o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2020
  i kierunki działania na rok 2021;

 3. Informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunki działania na rok 2021;

 4. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2020 rok;

 5. Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020;

 6. Informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa w 2020 r. na terenie powiatu gostynińskiego;

 7. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa Weterynaryjnego na terenie Powiatu Gostynińskiego za 2020 rok.

oraz podjęła następujące uchwały:

 1. Uchwałę Nr XXV/155/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 1 roku nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w mieście Gostyninie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4064/2 o powierzchni 0,0234 ha oraz terenu
  o pow. 0,0370 ha stanowiącego część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 4064/4
  o pow. 0,0707 ha i odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy.

 2. Uchwałę Nr XXV/156/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gostynińskiego za rok 2020.

 3. Uchwałę Nr XXV/157/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/100/2016 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego zmienionej uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XLVI/209/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr XIV/79/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

 4. Uchwałę Nr XXV/158/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Powiatu Gostynińskiego.

 5. Uchwałę Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.
  w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

 6. Uchwałę Nr XXV/160/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającą Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.

 7. Uchwałę Nr XXV/161/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniają Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.

Izabela Ślusarska

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...