XXVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego

Zmień wielkość czcionki:

 DSC3986

 

       W dniu 27 maja 2021 odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu

Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego przyjęła:

  1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

  2. Informację Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie o realizacji zadań regulaminowych za rok 2020.

oraz podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwałę Nr XXVI/162/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody
    na udzielenie bonifikaty od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Gorzewie.

  2. Uchwałę Nr XXVI/163/2021 Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

  3. Uchwałę Nr XXVI/164/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

  4. Uchwałę Nr XXVI/165/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie połączenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Bratoszewo” oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom dla Dzieci” - dla których organem założycielskim jest Powiat Gostyniński - z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz nadania nowego Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

  5. Uchwałę Nr XXVI/166/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

  6. Uchwałę Nr XXVI/167/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przekazania skargi (żądanie wznowienia postępowania) według właściwości.

     

 

Izabela Ślusarska