Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji!

Zmień wielkość czcionki:

IZA REJESTR BENEFICJENTÓW1

 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji!

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego, jak również do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nowymi obowiązkami objęte zostały m. in. fundacje, spółdzielnie oraz stowarzyszenia wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m.in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgodnie z art. 55 ustawy, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego i służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednia kontrolę nad określonymi podmiotami.

Zgodnie z przepisami ustawy beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, stowarzyszenia i fundacje będą zgłaszać następujące dane:

▪ nazwę (firmę),

▪ formę organizacyjną, ▪ siedzibę,

▪ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

▪ NIP, o ile został nadany.

Zgłaszane dane beneficjentów rzeczywistych to z kolei:

▪ imię i nazwisko,

▪ każde posiadane obywatelstwo,

▪ państwo zamieszkania,

▪ numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

▪ informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Informacje, o których mowa powyżej są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany.

Sposób zgłaszania beneficjenta rzeczywistego.

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego nie podlega opłacie i co do zasady odbywa się poprzez stronę internetową https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ . Dokonywane jest w formie dokumentu elektronicznego.

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym i nawet do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.

Więcej informacji w ustawie oraz na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika

 

Izabela Ślusarska