Wyszukaj

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”,

Zmień wielkość czcionki:

image001

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażanym przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”, którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, poniżej przesyłamy Państwu, do wykorzystania, *linki ułatwiające dostęp do opisu Programu i związanej z nim dokumentacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:*

*https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie/*

**

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, iż *Beneficjentem końcowym programu* jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

Nadmieniamy, iż zakres Szczegółowy Programu Priorytetowego przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

a) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 120 000,00 zł;

b) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 2) Programu Priorytetowego;

c) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania, Beneficjentem końcowym jest osoba, która łącznie spełnia warunki określone w Części 3) Programu Priorytetowego.

Przypominamy, iż koszty kwalifikowane dla poszczególnych grup beneficjentów końcowych zostały określone w załączniku nr 1 do programu.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Departament Beneficjenta Indywidualnego

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa, Polska

www.nfosigw.gov.pl <http://www.nfosigw.gov.pl/>

Katarzyna Brzozowska Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie
tel. 532 450 475

Witold Modrzejewski