Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Ruszają kolejne zadania inwestycyjnie w Powiecie Gostynińskim

image000000

 

W dniu 15 października 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Wicestarostę Gostynińskiego Marię Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek a Firmą Balcerzak Budownictwo Sp. z o. o. Sp. k. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Kamila Balcerzaka na realizację zadania pn.: „Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".

Powiat Gostyniński uzyskał na to zadanie dofinansowanie z  budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowi 60 % całkowitej wartości zadania.

W ramach w/w zadania będą realizowane dwie inwestycje:

- „Rozbiórka budynku przemysłowego. Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego i budynku magazynowego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą (budynek zamieszkania zbiorowego) wraz z ich rozbudową, nadbudową i przebudową oraz budowa niezbędnej infrastruktury i urządzeń towarzyszących na działce o nr ewid. 3313/5" Gostynin ul. Iwaszkiewicza”,

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku po byłym   Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A na część biurową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w ramach przygotowania zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z nadbudową i zmianą konstrukcji dachu na budynku łącznika na działkach o nr ewid. 3244/1, 3244/2”.

 

 

Zawody wędkarskie na jeziorze w Bratoszewie 2021 rozegrane

bz6

        

          Osobom nie związanym z wędkarstwem sport ten kojarzy się z tylko z „siedzeniem nad wodą i patrzeniem na spławik”. Jednak każdy, kto choć raz spróbował wie, że łowienie ryb może być bardzo aktywne i niezwykle ekscytujące. Podkradanie się do upatrzonej wcześniej miejscówki, wypatrywanie oznak aktywności i chytre podsuwanie im odpowiednio poprowadzonej przynęty - to wszystko sprawia, że wędkarstwo dostarcza wielu emocji i nie ma w nim miejsca na nudę...

W dniu 17 października na jeziorze w Bratoszewie zostały rozegrane zawody wędkarskie pod Honorowym Patronatem Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego. W wydarzeniu tym wzięła udział grupa niezwykłych ludzi, amatorów oraz profesjonalistów w tym zakresie. Była to bez wątpienia grupa entuzjastów wypoczynku na świeżym powietrzu, dla których przysłowiowe „moczenie kija” to najlepszy sposób na odreagowanie napięcia nagromadzonego w ciągu tygodnia pracy. Wielokrotnie podczas zawodów uczestnicy podkreślali, że wędkowanie „to czysty relaks, który od czasu do czasu przerywa emocjonujące zacięcie i holowanie ryby”. Zawody stały się doskonałą okazją do spotkania starych znajomych, poznania nowych ciekawych ludzi oraz na wymianie wędkarskich nowinek i wędkarskich rozwiązań.

Autor: J. Brudnowski

Zdjęcia: W. Modrzejewski

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwo Powiatowe w Gostyninie

 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym

g29

                                                                      

  Inwestowanie w wiedzę , zawsze przynosi ogromne zyski            

                                      Benjamin Franklin

       14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W artykule 74 ustawy Karta Nauczyciela zapisano: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

       W związku z tak ważnym wydarzeniem dla całej oświaty w Polsce w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym w dniu 13 października 2021 r odbyły się tradycyjne obchody tego święta, na które zaproszono Starostę Gostynińskiego – Arkadiusza Boruszewskiego, Skarbnika Powiatu - Elżbietę Kijek, Proboszcza Parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego - Księdza Dziekana Andrzeja Rutkowskiego, byłego Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Redera, Radę Pedagogiczną oraz pracowników administracji i obsługi. Dyrektor szkoły - Wojciech Kiełbasa po powitaniu wszystkich Gości i złożeniu życzeń wręczył kilku nauczycielom symboliczne Nagrody Dyrektora Szkoły.

Zaproszeni goście powitali wszystkich serdecznie, a szczególnie ważną dla szkoły i jednocześnie radosną wiadomością podzielił się Starosta Gostyniński - Arkadiusz Boruszewski. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami „kolejny etap dofinansowania dla Gostynińskiego Centrum Edukacji nabiera tempa i ma już konkretne wymiary…” – powiedział Pan Starosta, "otóż Samorząd Województwa Mazowieckiego uchwałą Zarządu podjętą kilka dni wcześniej przyznał Powiatowi Gostynińskiemu 4 miliony złotych dofinansowania na realizację inwestycji pn.: Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację drugiego budynku internackiego na centrum szkoleniowe dla branży motoryzacyjnej". Taka wiadomość dla szkoły i zaproszonych gości była dużym zaskoczeniem i wzbudziła ogromną radość szczególnie, że została przekazana w takim dniu...

       W części artystycznej, młodzież ze wszystkich kierunków Technikum przygotowała montaż słowno - muzyczny pod hasłem: Kawiarenki w kawiarenkach, w czasie którego wykonano piosenki Ireny Jarockiej, Zbigniewa Wodeckiego, Czesława Niemena, Krzysztofa Krawczyka z towarzyszeniem takich instrumentów jak trąbka, flet, gitara. Odbiór programu - mającego konwencje koncertu życzeń - uatrakcyjniała scenografia studia radiowego i atmosfera kawiarenek utrzymanych w stylu vintage

         Rada Pedagogiczna złożyła na ręce Pana Starosty i Pani Skarbnik serdeczne podziękowania za dostrzeganie i uhonorowanie trudnej i odpowiedzialnej pracy nauczycieli i za: Inwestowanie w wiedzę, które zawsze przynosi ogromne zyski, a zwłaszcza w szkolnictwo zawodowe.   

       

Ogłoszenie o naborze kandydatów

NGO

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty
w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku

    Zarząd Powiatu Gostynińskiego zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) zwanych dalej „kandydatami” do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

    Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 1 kandydata na członka Komisji Konkursowej reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ww. konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim
w 2022 roku.

W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w otwartym konkursie ofert.

1.     Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełnić następujące kryteria:
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych,
2) akceptować warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
3) nie reprezentować organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego biorących udział w konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

2.     Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dotyczycące wyłączenia z udziału w postępowaniu pracownika.

3.     Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dokonuje na Formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia podpisanym przez osobę/osoby upoważnione do jej reprezentowania oraz przez kandydata. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z uczestnictwem w pracach Komisji Konkursowej.

4.     Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Komisji Konkursowej może zgłosić tylko
1 kandydata.

5.     Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów, które:
1) wpłyną w innej formie niż określona w ogłoszeniu (formularz zgłoszeniowy),
2) nie zostaną opatrzone podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) nie zostaną opatrzone datą i podpisem kandydata zgłaszanego do pracy w Komisji Konkursowej,
4) złożone zostaną po terminie określonym w ogłoszeniu.

6. Zarząd Powiatu Gostynińskiego spośród kandydatów, którzy spełnili kryteria określone
w ogłoszeniu o naborze wybierze 1 osobę, którą powoła w skład Komisji Konkursowej,
w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas pracy w charakterze członka Komisji Konkursowej.

7. Udział w pracy Komisji Konkursowej przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie jest nieodpłatny i nie przysługuje mu zwrot kosztów podróży.

8. Zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komisji należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do 29 października r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego
w Gostyninie.

9. Celem pracy Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2022 roku.

10. W przypadku, gdy w wyniku naboru nie zostanie wybrana osoba na Członka Komisji Konkursowej, Komisja będzie działała zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

 

Plik do pobrania w PDF

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

 

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego

20210923 142824 01

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję XXX Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 12 00 , w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
 5. Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 6. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
  im. T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz
  z analizą finansową.
 7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z analizą finansową.
 8. Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Sannikach, gmina Sanniki, oznaczonej jako działki numer 312/12 i 373/9, stanowiącej własność Miasta i Gminy Sanniki.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2022 rok".
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu ochrony środowiska.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gostyninie poprzez zmianę siedziby poradni.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu gostynińskiego 2021 -2024”.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Gostyniński, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVII/172/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXV/159/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2021-2024.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
 20. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
 21. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

 1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
 2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin,
 3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...