ff

---------> Więcej informacji tutaj

Powrót na stronę główną

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

Konsultacje Społeczne

Zmień wielkość czcionki:

megaf


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

 

stow


Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gostynińskiego Nr X/48/2011 z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie określenia procedury konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr 308/2020 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie przekazania do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” poprzez następujące działania:

 1. Opublikowanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o konsultacjach społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”;
 2. Wywieszenie informacji o konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie;
 3. Zbieranie uwag dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji dostępnego na stronie Starostwa Powiatowego w Gostyninie i BIP, ewentualnie w wersji papierowej w pokoju nr 31 budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
  09-500 Gostynin;

Termin rozpoczęcia konsultacji: 31 sierpnia 2020r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 września 2020r.

Adres strony internetowej: www.gostynin.powiat.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Celem konsultacji było zebranie wniosków oraz uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057).

Podmiotami mogącymi brać udział są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) to jest:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020r., poz.1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W trakcie trwania konsultacji projektu aktu prawa miejscowego: „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.” uprawnione podmioty do konsultowania aktu nie wyraziły żadnych uwag. Należy zatem domniemać, iż uprawnione do konsultacji podmioty zaakceptowały dokument w formie przedstawionej w projekcie.

Za prowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Edukacji i Kultury.

Mając na względzie powyższe projekt „Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.”
przyjmuje się jako ostateczny.

Wersja do pobrania

(pliki w formacie *.jpg)

     

Plik nr 1

Plik nr 2


 

 

Projekt programu współpracy

Formularz konsultacyjny

 zrzut ekranu 57

WPiR/marcin

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021 r.Ogłoszenie Starosty Gostynińskiego z dnia 22 marca 2021

-------------------------------------------

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 512) kierując się bezpieczeń-stwem mieszkańców i pracowników Starostwa oraz mając na względzie zachowanie wymogów sanitarnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób obsługiwanychinformuję, że w Starostwie Powiatowym w Gostyniniebezpośrednia obsługa obywateli odbywa się z ograniczeniami oraz z ...