Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Komunikat Maz. Woj. Lekarza Weterynarii

SKMBT C20323032010040

Przemysław Balcerzak 
Inspektor Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa 
Starostwo Powiatowe w Gostyninie
 

XLVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.

szefowa

W dniu 16 marca 2023r odbyła się XLVIII Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła :

  • Informacje Komendanta Powiatowego Policji z działalności Komendy Powiatowej Policji
    w Gostyninie oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. i kierunki działania na rok 2023.
  • Informacje Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za rok 2022 i kierunki działania na rok 2023.
  • Informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu i kierunki działania na rok 2023.

podjęła uchwały:

1. Nr XLVIII/277/2023 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na drogach kategorii powiatowej na terenie Powiatu Gostynińskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2. Nr XLVIII/278/2023 w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.
3. Nr XLVIII/279/2023 w sprawie uchylenia uchwał: Nr XLII/239/2002 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego, Nr XXXVI/187/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/239/2002 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Powiatu Gostynińskiego.
4. Nr XLVIII/280/2023 w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXXVI/188/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie, Nr XXXVI/189/2013 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości oraz lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu, położonych w Gostyninie.
5. Nr XLVIII/281/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym na okres dłuższy niż 3 lata.
6. Nr XLVIII/282/2023 w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.
7. Nr XLVIII/283/2023 w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
8. Nr XLVIII/284/2023 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.

 

Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Gostyninie

Asosw1

W dniu 14 marca 2023r. Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński i Joanna Łoska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2 przekazali plac budowy i dokumentację projektowo-wykonawczą Włodzimierzowi Gospodarowiczowi – Dyrektorowi Firmy Hydropol Sp. z o.o., będącej Wykonawcą zadania pn.: Budowa infrastruktury sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” przy ul. Krośniewickiej 2 w zakresie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o salę sportową wraz z niezbędną infrastrukturą

UWAGA PRZEWOŹNICY ! 10.03.2023

a godło powiat2

UWAGA PRZEWOŹNICY !

Przypominamy, że zgodnie z treścią art. 7a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (lub licencję uzyskaną przed 15.08.2013r.) przedkładają corocznie organowi, który wydał w/w uprawnienie, w terminie do dnia 31 marca roku następnego:
1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, w tym osób, o których mowa w pkt 2, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;
2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Druk dostępny na stronie internetowej pod adresem: http://ebok.gostynin.powiat.pl/?page_id=7398
Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 24 235 68 86 (Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gostyninie)

--
Marek Balcerzak
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie

Dzień Sołtysa 2023

Dzien Sołtysa 2023 PNG