Ważny termin: 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00


Do tego dnia kandydat może wprowadzić zmiany w swoim wniosku oraz złożyć nowy
wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.


Do dnia 12 lipca 2023 r do godz. 15.00 należy dostarczyć dokumenty do weryfikacji.
Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru kopię świadectwa (po wcześniejszym
wprowadzeniu do systemu w zakładce arkusz osiągnięć ocen ze świadectwa) oraz kopię
zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Wyniki egzaminu zostaną wprowadzone
przez szkołę pierwszego wyboru.