Informacje Powiatowe

01

W dniu 30 listopada 2023 Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Kamila Nowogórskiego, podpisali  umowę z Wojewodą Mazowieckim Tobiaszem Bocheńskim na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Inwestycja polegać będzie na budowie chodnika oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscowości Osmolin, które pozwoli na istotne zwiększenie bezpieczeństwa pieszych, usprawnienie ruchu samochodowego oraz zwiększenie komfortu życia mieszkańców, zwłaszcza starszych oraz dzieci.  Środki własne powiatu na zadanie to kwota 93,520,96 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 374,083,82. Łączny koszt zadania to 467,604,78 zł.

02

03

04

 

Zarząd Powiatu Gostynińskiego wybiera ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów, wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180, która złożyła ofertę w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2024 roku, na kwotę 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100).

 

  Uchwała Nr 901/2023 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 listopada 2023 roku
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

01

W ramach projektu "Folkowe granie i śpiewanie na Dzień Seniora" w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym odbył się koncert Grupy Etno Duet „Sansevieria”.  Na obchody zaproszeni zostali również Starosta Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta Maria Wróblewska, którzy złożyli wszystkim Seniorom serdeczne życzenia, a organizatorom pogratulowali organizacji wspaniałego wydarzenia. Gościnnie wystąpił Ludowy Zespół Wierzchosławiczanki . Wszyscy obecni wspaniale się bawili a dodatkowo w ramach promocji Profilaktyki Raka piersi, Ambasadorki  Profilaktyki Różowy Patrol ze stowarzyszenia „Kobiety w Centrum Region Mazowsze -oddział Gostynin”,  informowały oraz instruowały  przybyłe Panie jak profilaktycznie badać piersi.

Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego Mazowsze serce Polski. 

02

03

1

Powiat Gostyniński w ramach Konkursu Ofert „Strzelnica w powiecie 2023” ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej, otrzymał dofinansowanie na   realizację zadania związanego z utworzeniem strzelnicy wirtualnej wraz z wyposażeniem strzeleckim.

W dn. 28.11.2023r. została podpisana umowa z AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe. W imieniu Powiatu Gostynińskiego umowę podpisała Wicestarosta Pani Maria Wróblewska,  Wykonawcę reprezentował Prezes Zarządu Pan Krzysztof Hładyszewski. Na spotkaniu obecni byli również: Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego Pan Wojciech Kiełbasa oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji, Promocji i Zamówień Publicznych Pan Tomasz Lewandowski.

Rzeczywista wartość zadania to 147,000,00 tyś, w tym dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego- dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach realizowanego programu „Strzelnica w powiecie 2023„  nr 1/2023/CWCR – 117,600,00 tyś

„Wirtualna Strzelnica Laserowa” jest systemem szkoleniowo – treningowym, który pozwoli  na naukę i doskonalenie umiejętności w zakresie:

  • bezpiecznego posługiwania się bronią, w tym jej obsługi manualnej,
  • celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników mechanicznych i kolimatorów o „małych” powiększeniach,
  • ćwiczeń w obserwacji – wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celów,
  • prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych, ukazujących się, przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności,
  • wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania

Strzelnica będzie wsparciem szkoleniowym w   Gostynińskim   Centrum   Edukacyjnym, w   którym 1 września  otwarto Oddział Przygotowania Wojskowego do którego uczęszcza 27 uczniów.

2

3

4

5

IMG 4087

 

Trwają prace na inwestycji pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1429W "Gostynin-Osowia-Modrzew”. Planowany zakres prac obejmuje dwa odcinki o łącznej długości 2,8 km.
W zakres robót wchodzi poszerzenie jezdni do 5m oraz pobocza. Łączny koszt inwestycji to 2 214 400 zł.

 

 

IMG 4118IMG 4155IMG 4157IMG 40881