Informacje Powiatowe

         W dniu 16 lutego 2024r. podczas wizyty w Gostyninie, wicepremier Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na wspólnej konferencji wraz ze Starostą Arkadiuszem Boruszewskim, Wicestarostą Marią Wróblewską oraz Senatorem Waldemarem Pawlakiem, że w najbliższej  przyszłości w Gostyninie będą stacjonować Wojska Obrony Terytorialnej. 

„- Dziś byliśmy także na terenie, który Starostwo Powiatowe, wspólnota powiatu gostynińskiego chce przekazać na rzecz Wojska Polskiego, na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Około 150 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej będzie mogło tu stacjonować, ćwiczyć, przygotowywać się do wykonywania swoich zadań i – jeśli zajdzie taka potrzeba - udzielać pomocy”

        Minister zwrócił uwagę, że tego typu przedsięwzięcie "to połączenie synergii, działań samorządu, rządu, Wojska Polskiego, co składa w pełną całość". "Nie ma szans na pozytywny, taki bardzo dynamiczny rozwój naszej ojczyzny, bez tej synergii między samorządem a rządem. Sam rząd nie wystarczy. Musi być dobry samorząd tak, jak tutaj w Gostyninie" - ocenił Kosiniak-Kamysz. Wyjaśnił, że utworzenie tu jednostki WOT będzie możliwie dzięki inicjatywie starostwa, które udostępni na ten cel nieruchomość.

        Następnie szef MON wraz ze Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim, Wicestarostą Marią Wróblewską, Senatorem Waldemarem Pawlakiem oraz towarzyszącymi wojskowymi przenieśli się na spotkanie robocze do Starostwa Gostynińskiego aby omówić szczegóły powstania jednostki Wojsk Ochrony Terytorialnej, które są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof. Dlatego tak ważne jest zgromadzenie i wyszkolenie takiego potencjału ludzkiego, który będzie realnym wsparciem dla mieszkańców powiatów i gmin w sytuacjach zagrożeń, również niemilitarnych. 

06

01

 

1

W dniu 16 lutego 2024. w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów Oddziału Przygotowania  Wojskowego, który został uruchomiony we wrześniu 2023r. Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Państwowego, po którym Dyrektor Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego  Pan Wojciech Kiełbasa powitał zaproszonych gości, uczniów, rodziców oraz całą społeczność szkolną.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili  Pan Władysław Kosiniak -Kamysz Wicepremier, Minister Obrony Narodowej oraz Pan Waldemar Pawlak Senator.  To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu innych honorowych gości:

- Gen. bryg. Krzysztofa Stańczyka -  Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej

- Pułkownika Witolda Bubaka - Dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

- ppłk Michała Kwiatkowskego - Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku

- ppłk Dariusza Grzyb - Dowódcę 64 Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku

- starszego brygadiera Andrzeja Ledziona Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie

-  Inspektora Zbigniewa Włodkowskiego  Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie

Na uroczystości nie zabrakło również władz Powiatu Gostynińskiego w osobach:

-  Pana Arkadiusza Boruszewskiego Starosty Gostynińskiego

- Pani Marii Wróblewskiej - Wicestarosty Gostynińskiego

- Pani Katarzyna Osowicz – Szewczyk-  Przewodniczącej Rady Powiatu Gostynińskiego

- Pani Elżbiety Kijek-Skarbnika Powiatu Gostynińskiego

- Pana Wiesława Wojtalewicza – Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego Gostynińskiego

- Pana Romana Augustyniaka - Członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego.

Atmosfera była napełniona dumnym oczekiwaniem  na ślubowanie pierwszych kadetów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. W obecności wszystkich zgromadzonych uczniowie złożyli następującą uroczystą przysięgę:

"My, uczniowie Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił, aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć w pracy dla dobra naszej Ojczyzny

Swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy oraz przestrzeganiem regulaminu szkolnego, damy wyraz szacunku dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury.

Na każdym kroku będziemy dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować w sobie cechy prawdziwego patriotyzmu". 

Te mocne i jednocześnie wzruszające słowa ślubowania  dotarły do serc wszystkich obecnych i były wyrazem gotowości  do podjęcia odpowiedzialności za służbę Ojczyźnie. W powietrzu unosiły się radość i duma, której nie sposób było nie zauważyć. Od tego momentu uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego  stali się pełnoprawnym kadetami i z dumą mogą nosić mundur z flagą naszej Ojczyzny.

          Po uroczystym zaprzysiężeniu kadetów głos zabrał Minister Obrony Narodowej Pan Władysław Kosiak -Kamysz, który przejechał na uroczystość wracając ze spotkania ministrów obrony państw NATO. Dziękował uczniom za chęć służenia ojczyźnie.  Podkreślał, że być kadetem, nosić mundur z Flagą Polski oraz wizerunkiem Orła Białego to wielka duma, zaszczyt, ale też wielkie zobowiązanie. Podziękował również władzom Powiatu Gostynińskiego za wspieranie inicjatyw na rzecz krzewienia patriotyzmu i  poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa Polskiego.

          Słów pełnych uznania skierowanych do kadetów nie zabrakło również  ze strony Pana Waldemara Pawlaka Senatora XI Kadencji. Na koniec głos, zabrał Pan Arkadiusz Boruszewski Starosta Gostyniński, który wskazał, że Oddział Przygotowania Wojskowego to duma Powiatu Gostynińskiego, który stanowi kolejny etap rozwoju szkolnictwa w Powiecie Gostynińskim.  Pan Starosta wskazał, że poczynione przez organ prowadzący  działania w postaci  wyposażenia szkoły w symulator samochodu ciężarowego będą wykorzystane w celu rozwijania umiejętności prowadzenia pojazdów bojowych przez uczniów oddziału przygotowania wojskowego. 

          Po uroczystych przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego, w tym kadetów z Oddziału Przygotowania Wojskowego. 

Następnie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przeniósł się na konferencję prasową do Starostwa Powiatowego w Gostyninie. Na miejscu odbyła się konferencja prasowa, podczas której wicepremier poinformował o powstaniu nowej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej - Około 150 żołnierzy będzie mogło stacjonować w Gostyninie - mówił Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że obecnie potrzebne jest "dużo większe zaangażowanie Unii Europejskiej niż kiedykolwiek w sprawy bezpieczeństwa". - "Uważam, że to jest fundamentalna sprawa i jestem zwolennikiem przesunięcia środków z niektórych bardzo ambitnych celów, określonych na rok 2040 czy 2050”.

 

02

03

1

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

2a

       Za nami jubileusz 90-lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, przypadający w 25 rocznicę istnienia Samorządu Województwa Mazowieckiego. W jedności z pacjentami i z okazji Światowego Dnia Chorego uroczystość została połączona z otwarciem zmodernizowanego Pawilonu na terenie Zespołu. Uroczystość rozpoczęła się odczytaniem listu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, dającego świadectwo tego, jak wiele pomocy otrzymują od personelu Zespołu. Przybyłych gości przywitała Dyrektor Zespołu – Pani Katarzyna Osowicz-Szewczyk. Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście honorowi: Marszałek  Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik, Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Pani Katarzyna Wieczorek, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych na czele z ks. Dziekanem Andrzejem Rutkowskim, dyrektorzy zaprzyjaźnionych podmiotów leczniczych. Program uroczystości zawierał: projekcję prezentacji, podsumowującej funkcjonowanie szpitala na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz ukazującej największe inwestycje realizowane w tym czasie, dzięki wsparciu #SejmikuWojewództwaMazowieckiego oraz #UE.- wystąpienia gości: Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika, Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, Burmistrza Miasta Gostynina – Pana Pawła Kalinowskiego, Wójta Gminy Gostynin – Pana Edmunda Zielińskiego, Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pani Katarzyny Dubielak oraz Pani dr Barbary Konarskiej Pabiniak- występ artystyczny. - poświęcenie budynku przez ks. Jakuba Kępczyńskiego-Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia oraz Diecezjalnego Duszpasterza Apostolstwa Chorych.- uroczyste przecięcie wstęgi oraz zwiedzanie pawilonu. Drugą część uroczystości stanowił poczęstunek dla pracowników szpitala oraz zaproszonych gości. Zespół wraz z pracownikami otrzymał z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomy uznania z podziękowaniami za cenny wkład wniesiony w podnoszenie standardów opieki zdrowotnej na Mazowszu.

Współorganizatorem uroczystości był #SamorządWojewództwaMazowieckiego

1a

3a

 

W dniu 15 lutego 2024r odbyła się LIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk - Przewodnicząca Rady Powiatu.

Rada Powiatu przyjęła informacje:

 1. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie z działalności Centrum oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 2. Informacja Dyrektora Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie o realizacji zadań statutowych za 2023 rok.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Gostyninie za 2023 r.

podjęła uchwały:

Nr LIX/331/2024  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.

Nr LIX/331/2024  zmieniającej Uchwałę Budżetową  Powiatu Gostynińskiego na rok 2024.

 

 

 

 

 • KIEDY

  16 lutego 2024 (piątek)

  godz 10:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39,godz. 10.00 , Teren byłej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo”, ul. Zazamcze 26, godz. 11.15.

  09-500 Gostynin

 • AKREDYTACJE MEDIÓW

  • zapisy od 15 lutego 2024 (czwartek) godz. 14:45
  • zapisy do 15 lutego 2024 (czwartek) godz. 20:00

  Wejście dla dziennikarzy głównym wejściem szkoły w godzinach 09:00-09:30.

  Wjazd na parking główny i instalacja wozów transmisyjnych na wystąpienie w godzinach 08:30-09:00.

  ZAPISZ SIĘ

W piątek (16 lutego br.) o godz. 10.00 w Gostyninie, Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej weźmie udział w uroczystości ślubowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

mon

W programie prasowym:
10:00 – rozpoczęcie uroczystości
10:50 – prezentacja wirtualnej strzelnicy (tylko foto)
11.15 – wystąpienie dla mediów na terenie oferowanym wojsku

Informacji nt. wydarzenia udziela mjr Marta Karcz, Centrum Operacyjne MON, tel. 727 015 928.

Zapraszamy do udziału media. Akredytacje przyjmujemy za pośrednictwem systemu Pressroom w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00, 15 lutego br.

***

Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym został utworzony 1 września 2023 w Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Zostało zrekrutowanych 26 uczniów. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką jest 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego – jednostka ta zapewnia realizacje programu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie Oddziału zostali wyposażeni w indywidualny pakiet wyposażenia - m. in. mundury (zgodne ze specyfikacją techniczną). W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym została również zlokalizowana Strzelnica Wirtualna – pozyskana w ramach projektu” Strzelnica w powiecie”.

***
Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie OPW (Oddziałów Przygotowania Wojskowego). O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW ubiegać się może organ prowadzący szkołę zgodnie art. 28a ust. 6 ustawy o Prawie oświatowym.

W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez jednostkę patronacką w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, który odbywa się na początku ostatniego roku nauki.

Absolwent OPW może skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego za co otrzymuje dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.
Obecnie na terenie naszego w kraju projekt OPW realizuje 376 szkół ponadpodstawowych w 983 klasach, co daję liczbę 25 810 uczniów.