INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ODNOWIENIE ZNISZCZONYCH POWIERZCHNI LEŚNYCH

Starosta Gostyniński informuje o możliwości składania wniosków o dotację ze środków budżetu Państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kwalifikowanych w ramach realizacji zadań w 2022 roku związanych z odnowieniem powierzchni leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, wynikających z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.1275).

        

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gostyninie
ul. Dmowskiego 13 osobiście, za pośrednictwem poczty bądź przez e-PUAP w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2021r. włącznie.

 

Wzór wniosku dla wlaścicieli lasów

Dane dotyczące numeru konta

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.

W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa należy umówić się telefonicznie na wizytę:

budynek przy ul. 3 Maja 43b:

- Wydział Komunikacji     tel. 24 235 79 82 (wydawanie praw jazdy)

        tel. 24 235 79 84 (rejestracja pojazdów)

        tel. 24 235 79 83 lub 24 235 68 86

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości tel. 24 235 24 84

tel. 24 235 85 07 (dokumentacja geodezyjna i kartograficzna)

tel. 24 235 55 13 (ewidencja gruntów i budynków)

tel. 24 235 85 08 (gospodarka nieruchomościami)

tel. 24 235 85 04 (zespół uzgodnień dokumentacji)

tel. 24 235 85 06 (klasyfikacja gruntów)

- Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa            tel. 24 235 20 96 (ochrona środowiska)

tel. 24 235 23 26 (leśnictwo)

budynek przy ul. Dmowskiego 13:

- Wydział Architektury i Budownictwa       tel. 24 235 22 74 lub 24 235 79 86

- Wydział Edukacji i Kultury                        tel. 24 235 25 44

- Wydział Promocji i Rozwoju                      tel. 24 235 33 20

- Powiatowy Rzecznik Konsumentów          tel. 24 235 79 87

- Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa     tel. 24 235 22 15

- Biuro Rady Powiatu                                   tel. 24 235 21 43

- Stanowisko ds. Zamówień Publicznych     tel. 24 235 79 87

- Inspektor Ochrony Danych                         tel. 24 235 79 87

- Wydział Finansowy                                    tel. 24 235 24 87 lub 24 235 23 53

- Wydział Organizacyjny                               tel. 24 235 22 90 lub 24 235 25 23

- Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego   tel. 24 235 79 87


Załatwiając sprawę osobiście w budynku przy ul. 3-go Maja 43b, tj. w Wydziałach:

-        Komunikacji należy kierować się do wejścia głównego,

-        Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości lub Ochrony Środowiska i Leśnictwa
należy kierować się do wejścia od strony ul. Polnej i wejść na pierwsze piętro.

Obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, odkażanie dłoni płynem dezynfekującym oraz utrzymanie bezpiecznego dystansu (1,5-2 metra) od innych osób.

Zalecam, aby mieć przy sobie własny długopis.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Dzień otwarty Inżyniera Budownictwa

baner

W dniu 25.09.2021r. w budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się akcja „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. Głównym celem zorganizowania akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

 Zdajemy sobie sprawę z tego, że na każdym z etapów tworzenia, użytkowania lub modernizacji obiektu budowlanego pojawia się mnóstwo pytań. Najczęściej dotyczą one dokumentacji, procedur prawnych, wyboru kierownika budowy, materiałów i technologii, które zostaną wykorzystane.

25 września inżynierowie należący do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze swoją branżą. W każdym z punktów konsultacyjnych eksperci PIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. W niektórych lokalizacjach dołączą do nich pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Zachęcamy do odwiedzania punktów konsultacyjnych, których adresy i godziny otwarcia znajdują się na naszej interaktywnej mapie. Porady są bezpłatne.

 

XXIX Sesja Rady Powiaty Gostynińskiego

Przewodnicząca

 

W dniu 23 września 2021 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego.
Obradom przewodniczyła Pani Katarzyna Osowicz- Szewczyk Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego.

Rada Powiatu Gostynińskiego na XXIX Sesji przyjęła:
1) Sprawozdania  nadzoru wodnego dotyczące obszaru powiatu gostynińskiego:
- sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Łowiczu na obszarach powiatów łowickiego, kutnowskiego, gostynińskiego, skierniewickiego, płockiego i zgierskiego za rok 2020,
-sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Gostyninie na obszarach powiatów: Gostyniński,Włocławski, Płocki, Kutnowski i Kolski za rok 2020,
-sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Płocku na obszarach powiatów płockiego i sochaczewskiego za rok 2020,
2) Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r.
3) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego za I półrocze 2021 r.

oraz podjęła uchwały:
1)    Nr XXIX/183/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie.
2)    Nr XXIX/184/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinny dom dziecka i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
3)    Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2021.
4)    Nr XXIX/186/2021 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 

 

Kolejne dofinansowania dla Powiatu Gostynińskiego!

Logo PFRON mniejsze II

 

                               Powiat Gostyniński pozyskał kolejne środki, tym razem z PFRON! W dniu 21 września 2021r. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Elżbiety Kijek wraz z Pełnomocnikami PFRON w Warszawie Panią Anną Wandzel oraz Panią Beatą Noceń podpisali umowy na dofinansowanie projekty samorządów oraz jednostek Powiatu Gostynińskiego.

Dofinansowanie projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy:

1. Kontynuacja Programu Rehabilitacja 25+ na rok szkolny 2021/2022. W ramach programu 12 absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Mocarzewie (jednostka Powiatu Gostynińskiego) będzie mogło wziąć udział w zorganizowanych zajęciach ogólno – rozwojowych, których celem będzie lepsze przygotowanie do dorosłego życia. Dzięki pozyskanym środkom, program będzie obejmował większą grupę absolwentów placówki, a także wdrożone będą dodatkowe działania ze specjalistami. Powiat Gostyniński otrzyma na to zadanie 360 000 zł.

2.  "Przebudowa pomieszczenia łazienki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Gostyninie” (jednostka Powiatu Gostynińskiego), zadanie obejmuje przebudowę łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania Powiatu Gostynińskiego - 22 328 zł.

3. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku”, którego beneficjentem jest Gmina Miasta Gostynina. Zadanie polegać będzie na dostosowaniu łazienki w Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz dostosowaniu stolarki drzwiowej w głównym wejściu do budynku zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 54 w Gostyninie. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 28 509,84 zł.

4. „Zakup samochodu „mikrobus” 9-cio miejscowy, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”, którego beneficjentem jest Gmina Szczawin Kościelny. Kwota dofinansowania projektu ze środków PFRON – 81 931 zł.

 

 

 

Festyn Szkarada

szkarada festyn zaproszenia 2021plakat

Podpisanie umowy z Marszałkiem w wysokości 1 milion zł

242380528 3009396262676727 1782406521822754629 n 2

 

 

 

 

            W dniu 21 września 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Starostą Gostynińskim Arkadiuszem Boruszewskim, Wicestarostą Gostynińskim Marią Wróblewską przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Elżbiety Kijek z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem w wysokości 1 milion zł. Podpisane umowy dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie dróg powiatowych w miejscowościach: droga Sanniki – Słubice, Wólka – Studzieniec, Sanniki – Iłów, Sanniki – Staropól, Lwówek – Osmolin, Pacyna - Luszyn – Długie, Luszyn – Kaczkowizna. Dotacja celowa w kwocie 1 000 000,00 zł.

W czerwcu i lipcu br. Mazowsze nawiedziły gwałtowne burze i ulewne deszcze, które spowodowały liczne szkody w infrastrukturze powiatowej. Dlatego do Samorządu Województwa Mazowieckiego o pomoc finansową na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń zwrócił m.in. Powiat Gostyniński.

 

 

Komunikaty COVID-19 z Powiatu Gostynińskiego

 
   
Informacja Starosty Gostynińskiego z dnia 10 czerwca 2021r.

 

Informacja Starosty Gostynińskiego

w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów

w Starostwie Powiatowym w Gostyninie

z dnia 10 czerwca 2021 r.

 


 

Szanowni Państwo,

w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników zachęcam do kontaktu oraz składania dokumentów
do Starostwa przy użyciu środków porozumiewania się na odległość:

  1. adresu skrytki ePUAP :    2t399jfvv1/skrytka
  2. poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13,
    09-500 Gostynin,
  3. poczty elektronicznej adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl lub telefonicznie.
...