Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LV Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 26 października  2023 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
  4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
  5.  Informacja Dyrektora Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  6. Informacja Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi T. Kościuszki w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  7. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gostyninie o realizacji zadań statutowych za rok szkolny 2022/2023 wraz z analizą finansową.
  8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
  9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
  10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
  11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.
  12. Informacja Starosty Gostynińskiego i Przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych.
  13. Przyjęcie protokołu z LIV  Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
  14. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
  15. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu Gostynińskiego

Katarzyna Osowicz-Szewczyk