1.    Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiat Gostyniński
z siedzibą: ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin
tel. 24 235 79 81

2.    Przedmiotem sprzedaży są pojazdy:

Lp.

Numer

rejestracyjny

Marka,

model

Rodzaj

Kwota

oszacowania

Dane

1.

WH57281

FIAT LANCIA KAPPA

samochód osobowy

6 900,- zł

Nr VIN: ZLA83800002054277

Rok produkcji: 1997

Pojemność: 2 446 cm3

Moc: 129 kW (175 KM)

Paliwo: benzyna

2.

ERW31A1

JAGUAR
X-TYPE

samochód osobowy

3 900,- zł

Nr VIN: SAJAF51T356E44569

Rok produkcji: 2004

Moc: 96 kW

Pojemność: 1 998 cm3

Paliwo: olej napędowy

   
Dodatkowych informacji udziela Marek Balcerzak - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji pod nr telefonu 24 235 68 86.
3.    Cena minimalna (wywołania) nie może być niższa od ¾ kwoty oszacowania pojazdu, tj.:
- FIAT LANCIA KAPPA (WH57281) – kwota 5 175,- zł    
- JAGUAR X-TYPE    samochód osobowy    kwota 2 925,- zł    
4.    Miejsce i termin, w którym można dokonać oględzin pojazdów:
Pojazdy można obejrzeć w dniach 30.10.2023r. - 31.10.2023r. w Gostyninie, ul. Polna 39 (parking Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego), od godz. 10.00 do godz. 12.00.
5.    Warunki składania ofert: Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany pojazd (dla każdego pojazdu należy złożyć odrębną ofertę, oferent może złożyć jedną ofertę na
1 pojazd lub 2 odrębne oferty, po jednej na każdy pojazd).  
6.    Przystępujący do przetargu zobowiązani są do złożenia w terminie oferty zawierającej:
a)    imię, nazwisko i adres zgodnie z dowodem osobistym a jeśli nabywcą jest osoba prawna - nazwę i siedzibę oraz aktualny odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS,
b)    oferowaną cenę zakupu samochodu i warunki jej zapłaty.
c)    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
7.    Kryterium oceny ofert: Najwyższa cena, nie niższa od ceny wywoławczej.   
8.    Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzedaż samochodu ………….….”- do godz. 15:00 dnia 31.10.2023r. w biurze obsługi Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.  
9.    Kryterium odrzucenia ofert: Oferta zostanie odrzucona jeśli: a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, b) nie zawiera danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę c) nie zawiera wymaganych informacji.      
10.     Tryb otwarcia ofert: a) otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, pokój nr 14,
b) umowa sprzedaży zostanie podpisana w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia wyboru oferty z oferentem. który wygra przetarg.    
11.    Inne postanowienia: a) złożenie jednej ważnej oferty jest wystarczające do rozstrzygnięcia przetargu, b) w przypadku odrzucenia oferty Komisja Przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta o tym fakcie. c) nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi za wady ukryte pojazdu. d) sprzedaż uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynie ani jedna oferta, e) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę Komisja Przetargowa postanawia o kontynuacji przetargu w formie aukcji między oferentami. Zastrzega się. że organizatorowi przetargu przysługuje prawo zaniknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12.    Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. l), informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2)    Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 24 235 79 77 lub listownie na adres Administratora.
3)    Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest Pani Katarzyna Gontarek, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Administratora.
4)    Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze
wynikających z zadań określonych w przepisach szczególnych jakim jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy prawo o ruchu drogowym, w celu realizacji czynności związanych z przepadkiem pojazdów na rzecz powiatu oraz wykonania orzeczeń Sądu zgodnie z art. 130a ust. 10f ustawy Prawo o ruchu drogowym i art. 105 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
5)    Celem przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie jest realizacja zadań publicznych Administratora, świadczenie przez niego usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji tych zadań, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze.
6)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zadania/umowy/świadczenia.
7)    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych mają Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
8)    Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem a uszczegółowiony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9)    Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10)    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz współpracujące z nami firmy, w tym informatyczne, kurierskie na podstawie zawartych umów.
11)    Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

link do ogłoszenia:

https://bip.gostynin.powiat.pl/ogloszeniaa,40_1113

Marek Balcerzak
Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Starostwo Powiatowe w Gostyninie