PFRON.png

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Mocarzewie realizuje w roku szkolnym 2023/2024   pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” na podstawie  umowy zawartej między PFRON w Warszawie, a Powiatem Gostynińskim.

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź SPdP z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Wsparcie udzielane w ramach Programu obejmuje:

1) zajęcia usprawniające z zakresu dużej i małej motoryki oraz mające na celu wzmocnienie samodzielności życiowej oraz utrzymanie nabytych wcześniej umiejętności,

2) pomoc psychologiczną, poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,

3) udział w zajęciach terapeutycznych i usprawniających ruchowo,

4) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym utrzymanie higieny osobistej,

5) działania aktywizujące zawodowo,

6) zajęcia rewalidacyjno-terapeutyczne wzmacniające samodzielność życiową oraz doskonalenie nabytych umiejętności, terapia ręki,

7) zajęcia rozwijające i doskonalące umiejętności komunikacji werbalnej i poza werbalnej – potrzebnej do samodzielności życiowej,

8) zajęcia muzyczno-rytmiczno-ruchowe- koło rozwijające zainteresowania,

9) arteterapia- zajęcia przez sztukę i zajęcia usprawniające manualnie,

10) sensoplastyka.

Pilotażowy program "Rehabilitacja 25 plus" finansowany jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Planowana łączna kwota środków PFRON do wykorzystania na realizację programu w roku szkolnym 2023/2024 to 468 000,00 zł. W roku szkolnym 2023/2024 wsparciem jest objętych 13 uczestników. Beneficjenci programu przygotowywani są do uczestnictwa w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej.

 

Magdalena Krupińska
Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Gostyninie