01

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 920 ze zm.) zwołuję LVII Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego, Gostynin, ul. Dmowskiego 13.


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego
i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na 2024-2030:
    • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
    • przedstawienie opinii Komisji stałych,
    • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego na rok 2024:
    • przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem,
    • przedstawienie opinii Komisji stałych,
    • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LVI/315/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
9. Podjecie uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 r.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostynińskiego na 2024 r.
12. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Powiatu Gostynińskiego.
13. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
14. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
15. Zakończenie obrad.