Zmiany geopolityczne i zagrożenie bezpieczeństwa w Europie obligują do podejmowania działań mających na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności wojskowe - również tego wyzwania podjęło się Gostynińskie Centrum Edukacyjne, otwierając Oddział Przygotowania Wojskowego, co wymagało wielkiego zaangażowania ze strony Dyrektora Pana Wojciecha Kiełbasy oraz Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego jako Organu Prowadzącego szkołę.  

         26.01.2023r. do Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego wpłynęło pismo od Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Płocku, informujące o możliwości dołączenia Placówki do programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego.
Dyrektor Szkoły odbył rozmowy z Panem Arkadiuszem Boruszewskim, Starostą Gostynińskim, uzyskując wstępną akceptację do podjęcia działań mających na celu utworzeniu OPW w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

W lutym  2023r. na Zebraniu Rady Pedagogicznej Dyrektor przedstawił projekt OPW, Rada Pedagogiczna jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 30 / GCE/ 2022/2023 pozytywnie opiniującą Utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym.

Kolejnym etapem w drodze do otworzenia OPW była Sesja Rady Powiatu Gostynińskiego z 16 marca 2023 r., na której Dyrektor Wojciech Kiełbasa przedstawił projekt Oddziału Przygotowania Wojskowego - Rada Powiatu podejmując jednogłośnie Uchwałę nr XLVIII/278/2023,  wyraziła zgodę na złożenie wniosku do Ministra Obrony Narodowej, powierzając wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu Gostynińskiego. 2

W marcu 2023r. Zarząd Powiatu Gostynińskiego podjął Uchwałę o złożeniu wniosku do Ministra Obrony Narodowej, co nastąpiło 30 marca 2023 r.

W czerwcu 2023r Gostynińskie Centrum Edukacyjne otrzymało upragnioną zgodę od Ministra Obrony Narodowej, a w kolejnym piśmie wpłynęła informacja, że jednostką patronacką zostaje 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Dyrektor Technikum, w którym utworzono oddział przygotowania wojskowego – Pan Wojciech  Kiełbasa - w dniu 29 września 2023 roku w Radomiu zawarł porozumienie z dowódcą patronackiej jednostki wojskowej - płk. Witoldem Bubakiem, dotyczące realizacji zajęć określonych w programie szkolenia w dniu 29 września 2023 roku. W spotkaniu wziął udział Pan Arkadiusz Boruszewski - Starosta Gostyniński.