umowa

 

        W dniu 19.03.2024 r. w Gostyninie pomiędzy: Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez:

- Arkadiusza Boruszewskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego
- Marię Wróblewską – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Kijek – Skarbnik Powiatu Gostynińskiego a firmą DROG-BET Marcin Głuchowski została podpisana umowa dla inwestycji pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1444W i 1458W”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania:

  1. Na drodze 1444W będą prowadzone w miejscowości Pacyna i Luszyn odcinku ok. 1,7km.
  2. Na drodze 1458W w miejscowości Sanniki i Sielce na odcinku 2,1km

      W zakres inwestycji wchodzi: Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki asfaltowej, dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej emulsją kationową szybkorozpadową, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 517 246,40. Powiat Gostyniński uzyskała na w/w zadania dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 486 901,47zł