DSC9775

Informacja z wykonania zadań przez Wydział Komunikacji  w Gostyninie w okresie  od   27.06.2024 r. do 09.07.2024r.

W zakresie wydanych praw jazdy

 • ilość wydanych praw jazdy -   62
 • karta kwalifikacji kierowcy -          2
 • ilość wydanych międzynarodowych praw jazdy - 1

-     wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym  - 4

 • wykonanie wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy         -    14
 • cofnięcie uprawnień - 2

-     wydane zaświadczenia na egzamin kontrolny - 3

 • profil kandydata na kierowcę -     44
 • profil kierowcy zawodowego -    15

Przesyłamy żądane dokumenty osób zmieniających miejsce zamieszkania z naszego powiatu.

W zakresie rejestracji pojazdów

 • liczba pojazdów zarejestrowanych - 295

w tym tablice

 • samochodowe - 131
 • motocyklowe/ciągnikowe – 10
 • motorowerowe – 1
 • indywidualne - 1
 • tymczasowe – 13
 • pojazdy z zachowaniem numeru rejestracyjnego (bez wymiany tablic) – 139

                                      

 • liczba wydanych dowodów rejestracyjnych – 320
 • liczba wydanych pozwoleń czasowych – 190
 • liczba wydanych znaków legalizacyjnych – 298

Poza rejestracją pojazdów wydział przyjmuje zawiadomienia o zbyciu pojazdów, zgłoszenia zmian dokonanych w pojazdach których średnia dzienna liczba wynosi ok.  25   szt.

Wydane decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu z urzędu i na wniosek właściciela – 21 szt.

Przygotowano i opracowano akta pojazdów ubytych do innych urzędów. Akta te przekazuje się do archiwum zakładowego –   150   szt.

W zakresie prawa o ruchu drogowym i kierujących pojazdami:

 • przesłano 101 osobom zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • wydano 86 decyzji w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • wydano 5 decyzje o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie naliczenia kary za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • przekazano zgodnie z właściwością akta sprawy niezbędne do naliczenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • przekazano akta sprawy do SKO w Płocku, po złożeniu przez stronę skargi do WSA w Warszawie na decyzje o naliczeniu administracyjnej kary pieniężnej za uchybienie terminu w zakresie rejestracji pojazdu, 
 • przygotowano i przesłano do Sądu Rejonowego w Gostyninie 1 wniosek o przepadek
  pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • wysłano zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.
 • Przeprowadzono jedna kontrolę przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

W zakresie transportu drogowego

 • dokonano sprawdzenia i przekazano do realizacji do Wydziału Finansowego notę operatora za wykonanie usługi przewozów autobusowych w miesiącu maju 2024 roku,
 • przygotowano i przesłano Wojewodzie Mazowieckiemu wniosek o przekazanie dopłaty do przewozów autobusowych za miesiąc czerwiec 2024 roku,
 • wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu,
 • na wniosek stron wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu rzeczy dla 2 przedsiębiorców,
 • wydano 1 zaświadczenie i 9 wypisów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, 
 • wydano 2 wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • na bieżąco aktualizowane są dane dotyczące przedsiębiorców i pojazdów wykorzystywanych do transportu drogowego w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego.