Informacje Powiatowe

DSC 0158


 W dniu 12 grudnia 2023r. w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyninie odbyła się uroczystość wręczenia nagród, wyróżnień, dyplomów w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Kartka Świąteczna dla Seniora z DPS-u”. Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Katarzyna Osowicz-Szewczyk z wielką przyjemnością uhonorowali zwycięzców, wyróżnionych, oraz  uczestników, którzy otrzymali nagrody, dyplomy za udział w konkursie, słodycze oraz pierniczki wykonane własnoręcznie przez podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie.
Szczególne podziękowania skierowano do Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, który objął  to wydarzenie Patronatem Honorowym oraz ufundował nagrody. Partnerami wydarzenia były Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gostynina. Podopieczni „Warsztatów Terapii Zajęciowej” wykonali piękne upominki dla uczestników konkursu, a pracownicy  zorganizowali kiermasz rękodzieła, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Opiekunowie oraz podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie,  wręczyli własnoręcznie wykonane  pierniczki jako słodki upominek dla uczestników konkursu. Skierowano również podziękowania dla Drukarni SZMYDT z Gostynina za ufundowanie upominków oraz wydruk plakatów konkursowych. Nadmienić należy, iż celem konkursu było zachęcenie dzieci oraz młodzieży z terenu powiatu gostynińskiego do wykonania personalizowanych „Kartek Świątecznych”, które zostaną przekazane przez Starostę Gostynińskiego, podopiecznym Domów Pomocy Społecznej z terenu naszego powiatu. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie dzieci zarówno ze szkół podstawowych oraz średnich (wpłynęło 255 kartek świątecznych), za co serdecznie dziękujemy!

DSC 0142DSC 0144

 DSC 0147

 DSC 0152DSC 0158

DSC 0183

DSC 0169DSC 0164

 

DSC 0171DSC 0187

 

DSC 0172

 

DSC 0180

                                                           DSC 0192

 

                                                                          DSC 0194

 

                                        DSC 0240

                                                   DSC 0226

 

DSC 0202

 

DSC 0214                          

  DSC 0221

                                                    DSC 0230

                                                        DSC 0227

                                                     DSC 0236

                                            DSC 0242

                                               DSC 0246

                                              DSC 0250

                                                 DSC 0248

                                                      DSC 0305

                                                      DSC 0252DSC 0250

                                               DSC 0246

 Tabl.png

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

Przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów!

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie:

 1. ale NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 1 000 zł.
 2. ale PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł za wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, dla których kara pieniężna wynosi 2 000zł.

 Ponadto, nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty, w terminie 30 dni, o:

 1. zbyciu pojazdu;
 2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość dni przekroczenia), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zgodnie z ww. przepisami, od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania. Przypominamy też naszym Mieszkańcom, że zawiadomienie o zbyciu pojazdu nie wymaga wizyty w Wydziale Komunikacji i można je:

 1. przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź też drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Gostyninie, ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.
 2. złożyć w Wydziale Komunikacji przy ul. 3 Maja 43B, 09-500 Gostynin.
 3. złożyć w Biurze Podawczym Urzędu przy ul.R. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Zgłoszenie zbycia drogą elektroniczną wymaga profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

1 Umowa

 W dniu 12 grudnia 2023r. w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyninie, Starosta Powiatu Gostynińskiego Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska przy kontrasygnacie Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego podpisali umowę na inwestycję ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1443W Pacyna-Osmolin” w m. Osmolin gmina Sanniki. Wykonawcą, który będzie realizował to zadanie jest MAG BUD Andrzej Jasiński z m. Stary Barcik gm. Sanniki reprezentowany przez Andrzeja Jasińskiego – Właściciela.
W zakres zadania wchodzi: wykonanie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych. Łączny koszt inwestycji wynosi 405 900,00zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w kwocie 324 720,00zł.

 

2

1

 

W dniu 8.12.2023r. w restauracji „Porto” na zaproszenie Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie Pani Moniki Kuźnickiej, Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska oraz Skarbnik Powiatu Elżbieta Kijek uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym pracowników, podopiecznych  PŚDS. Wśród zaproszonych gości byli także, Pan Janusz Brudnowski Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Pani Aneta Nowicka z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Pani Ewa Augustyniak Kierownik Powiatowego Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Pan Łukasz Ciesielski Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej.

            Zebrani goście obejrzeli jasełka wystawione przez podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,  a  tematem były tradycje i zwyczaje świąteczne. Mieszkańcy domu to osoby dorosłe z całego powiatu gostynińskiego, traktujące PŚDS jak drugi dom, w którym otrzymują wsparcie, terapię i możliwość spędzania czasu wolnego. Po oficjalnych życzeniach przybyli goście, pracownicy oraz podopieczni podzielili się tradycyjnie opłatkiem, aby w dalszej części zasiąść do wspólnego posiłku.

            Ważnym elementem spotkania opłatkowego dla podopiecznych były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył prezenty, czym wywołał dużo radości oraz wzruszeń podopiecznych. Spotkanie umiliło wspólne śpiewanie kolęd.2

3

 

5

DSC 3875

 

Dnia 11 grudnia 2023r. odbyło się uroczyste otwarcia nowo adaptowanego budynku POW „Bratoszewo” przy ul. Iwaszkiewicza 14a w ramach inwestycji  "Adaptacja zabudowanych nieruchomości położonych w Gostyninie przy ul. Iwaszkiewicza na placówkę opiekuńczo — wychowawczą z uwzględnieniem potrzeb wychowanków niepełnosprawnych oraz przy ul. Ozdowskiego 1A na przygotowanie zaplecza dla funkcjonujących placówek opiekuńczo —wychowawczych".

Inwestorem zadania był Powiat Gostyniński, natomiast wykonawcą prac budowlanych firma Balcerzak Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. z Gostynina. Zakres inwestycji obejmował budowę domu dziecka przy ulicy Iwaszkiewicza oraz remont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Ozdowskiego 1A.

Powiat Gostyniński uzyskał na w/w inwestycję dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 600 000,00 zł, co stanowiło  60 % całkowitej wartości zadania. 

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi przez Pana Janusza Brudnowskiego- Dyrektora PCPR Gostynin, Pana Arkadiusza Boruszewskiego – Starosty Gostynińskiego, Panią Marię Wróblewską – Wicestarostę Gostynińskiego, Panią Małgorzatę Tajchman – przedstawicielkę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie, Panią Katarzynę Osowicz – Szewczyk – Przewodniczącą Rady Powiatu Gostynińskiego oraz poświęcenia budynku przez ks. Andrzeja Rutkowskiego - proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Wśród obecnych gości nie zabrakło reprezentantów placówek współpracujących z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie:

 • Pana Aleksandra Kornatowskiego – Dyrektora MCPS;
 • Pani Małgorzaty Tajchman - Wydział Rodziny o Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Pani Mirosławy Jaźwińskiej - Kudzin - Wydział Rodziny o Polityki Społecznej w Warszawie;
 • Pani Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego;
 • Pana Romana Augustyniaka - członka Zarządu Powiatu Gostynińskiego;
 • Pana Rafała Cicholca – Dyrektora DPS Czarnów;
 • Pana Łukasz Ciesielskiego – Kierownika WTZ Gostynin;
 • Pani Weroniki Pokropińskiej – Dyrektora Poradni Psychlogiczno-Pedagogicznej
  w Gostyninie;
 • Pani Moniki Kuźnickiej – Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyninie;
 • Pani Anety Nowickiej – Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Pani Joanny Stępniak - Kierownika MGOPS w Sannikach;
 • Pani Renaty Zagórskiej – Kierownika MOPS Gostynin;
 • Pani Magdaleny Dołega – Kierownika GOPS Gostynin;
 • Pana Zbigniewa Włodkowskiego – Komendanta Powiatowego Policji w Gostyninie;
 • Pana Andrzeja Ledziona - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie;
 • Pani Joanny Banach – Fundacja EFOP;
 • Pani Ewy Banach – Koordynator Placówki Dom Dla Dzieci;
 • Pani Joanny Bigielmajer – Koordynator Placówki „Bratoszewo”.

Od tego dnia, oficjalnie, dzieci z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Bratoszewo” zyskały nowy dom. Był to wyczekiwany moment, któremu towarzyszyło wiele pozytywnych emocji…były łzy wzruszenia…łzy szczęścia…Dużo wspomnień przekazała w bardzo wzruszającej przemowie Pani Joanna Bigielmajer –  wychowawca, która parafrazowała: „ W Bratoszewie zostało moje serce i zawsze już tak będzie”. Jest to dedykacja jednego z pierwszych wychowanków na pamiątkowym rysunku budynku Domu Dziecka, który wraz z wychowankami zostanie przeniesiony do nowego budynku.

 /Marcin Maciejewski/

PCPR w Gostyninie

DSC 3811 DSC 3815
 DSC 3813  DSC 3822
 DSC 3834  DSC 3837
 DSC 3840  DSC 3942
 DSC 3858  DSC 3863
 DSC 3871  DSC 3873
 DSC 3873  DSC 3895
 DSC 3902  DSC 3905
 DSC 3911  DSC 3938
 DSC 3940  DSC 3942
 DSC 3944  DSC 3958
 DSC 3965  DSC 3967
 DSC 3969  DSC 3976
 DSC 3979  DSC 3983
DSC 3984 DSC 3989
DSC 3994 DSC 3999
DSC 0003 DSC 0013
DSC 0018 DSC 0027
DSC 0031 DSC 0044
DSC 0045 DSC 0046
DSC 0050 DSC 0061
DSC 0082 DSC 0086
DSC 0093 DSC 0098
DSC 0101 DSC 0111