Informacje Powiatowe

DSC 0078

 

       W dniu 12.01.2023 delegacja Powiatu Gostynińskiego w ramach podsumowania konkursu „Kartka Świąteczna dla Seniora z DPS-u” odwiedziła dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, Szkoły Podstawowej im. F. Chopina  w Sannikach oraz  klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Sannikach/budynek w Osmolinie. Młodzież otrzymała okolicznościowe dyplomy, słodki upominek  oraz podziękowania za wkład pracy włożony w wykonanie pięknych kartek świątecznych, które w grudniu 2023r., zostały wręczone przez Starostę Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego, mieszkańcom Domów Opieki Społecznych z terenu powiatu gostynińskiego w Czarnowie oraz Gostyninie. Serdecznie dziękujemy Panu Marianowi Żuchniewiczowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym, Panu Jarosławowi Komarowi Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie, Pani Beacie Kochańskiej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Chopina  w Sannikach oraz  Pani Wicedyrektor Katarzynie Rogalskiej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina  w Sannikach/ budynek Osmolin, kadrze pedagogicznej szkół oraz osobom zaangażowanym w konkurs za tak liczne uczestnictwo dzieci i młodzieży.

 

DSC 0149

DSC 0105

 

DSC 0125

 

 

 

Ferie.png

 

Jednocześnie funkcjonariusze Policji zgodnie z poleceniami Komendanta Wojewódzkiej Policji zapewnią: bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku, płynność ruchu na drogach tranzytowych, prowadzenie kontroli stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek oraz skontrolują czas pracy kierowców jak również ich stan trzeźwości, psychofizyczności, uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych. Funkcjonariusze Policji będą również reagować na niedostosowanie prędkości pojazdów do wskazanych limitów i nieprawidłowo wykonywanych manewrów.

Policjanci w trakcie trwania ferii zimowych będą przeprowadzać akcje edukacyjno  - informacyjne w celu uświadomienia o właściwych postawach podczas spędzania czasu wolnego oraz sposobach reakcji na niebezpieczne zdarzenia, między innymi w ruchu drogowym, zgodnie z kalendarzem przedsięwzięć profilaktycznych na 2024 – 2026 rok. Działania te prowadzone będą między innymi w lokalnych mediach i portalach społecznościowych.

Ponadto funkcjonariusze Policji mają zaplanowane spotkanie profilaktyczne z seniorami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpieczny senior w ruchu drogowym”, natomiast 12 i 13 stycznia br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego garnizonu Stołecznego wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń, a także Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie przeprowadzą działania profilaktyczne pn. „Jadę bezpiecznie autem – przed feryjny przegląd pojazdów”

„Bezpieczny Autobus” to platforma uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji (www.bezpiecznyautobus.gov.pl), pozwalająca w łatwy i szybki sposób sprawdzić podstawowe dane na temat autokaru, którym planowana jest podróż.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024” przeprowadzi kontrole autobusów w stałym punkcie kontrolnym znajdującym się przy hali widowiskowo-sportowej "TORWAR" w dniach:

12 stycznia 2024 r. od 8:00 do 20:00

13-16 stycznia 2024 r. od 6:00 do 9:00

22-23 stycznia 2024 r. od 6:00 do 9:00

W razie potrzeby kontrole odbywają się do ostatniego autobusu.

W sytuacjach wyjątkowych (w miejscu podstawienia kilku autobusów) inspektorzy przeprowadzają również kontrole autobusów po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia (z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale Warszawa – Wesoła ul. Żółkiewskiego 17 nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:00 – 15:00.

W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez WITD w Radomiu zgłaszający zostanie poproszony o kontakt z właściwą miejscowo jednostką Policji.

Bezpieczeństwo epidemiologiczne

W okresie ferii zimowych Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny koordynuje działania Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, przeprowadzając planowe kontrole w zakresie oceny zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania te będą obejmować nadzór nad zorganizowanymi turnusami, w zakresie warunków higieniczno – sanitarnych, tj.:

 • zakwaterowania (stan techniczny, higiena i estetyka pokoi, mebli oraz
  dostosowanie miejsc do liczby uczestników),
 • utrzymania higieny osobistej (zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych oraz zimnej i ciepłej wody, środków higieny osobistej, wyposażenie łazienek),
 • bezpieczeństwem zajęć sportowo-rekreacyjnych (stan techniczny oraz sprawność urządzeń rekreacyjnych i sprzętu sportowego),

Obiekty zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży będą sprawdzane pod kątem:

 • realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (GHP/GMP/HACCP),
 • warunków żywienia zbiorowego,
 • stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń bloku żywieniowego oraz wyposażenia,
 • sposobu przechowywania środków spożywczych oraz realizacji przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie,

Zostaną wzmożone działania nadzorcze nad obiektami takimi jak lodowiska, tory saneczkowe i narciarskie, sale zabaw dla dzieci, escape room-y, baseny publiczne w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z ww. obiektów w zakresie higieny komunalnej.

W przypadku wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych w ośrodkach, w których wypoczywają dzieci na terenie województwa mazowieckiego, można się skontaktować z właściwą dla miejsca wypoczynku Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (wykaz adresów oraz telefonów na stronie https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/kontakt-wsse). W przypadku zorganizowanego wypoczynku poza Mazowszem dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne

Bezpieczeństwo pożarowe 

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego na terenie województwa mazowieckiego Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej polecił podległym jednostkom organizacyjnym realizowanie założeń kampanii „Bezpieczne Ferie 2024”. W ramach kampanii organizowane są spotkania strażaków w szkołach oraz strażnicach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, półkolonie z dziećmi i młodzieżą szkolną, podczas których poruszane są takie tematy jak:

 • zagrożenia związane z korzystaniem z tzw. dzikich lodowisk oraz z zabawami i aktywnością na świeżym powietrzu,
 • zagrożenia związane z narażeniem swojego ciała na niskie temperatury,
 • wykorzystanie elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmroku,
 • zagrożenia związane z pożarami oraz emisją tlenku węgla w obiektach mieszkalnych,
 • zasady zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112.

Państwowa Straż Pożarna w ramach kampanii „Bezpieczne Ferie 2024” przypomina o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone są także działania przypominające zasady bezpieczeństwa pożarowego przy wykorzystaniu sal edukacyjnych typu „Ognik”, a także organizowane są pokazy ratownictwa, podczas ćwiczeń jednostek straży pożarnej na zamarzniętych akwenach. Strażacy, w związku z feriami, prowadzą kontrole miejsc i organizatorów zimowego wypoczynku pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na podstawie listy obiektów zamieszczonej w elektronicznej „Bazie Wypoczynków”. Ponadto w ramach kampanii edukacyjnej „Czujka na Straży Twojego bezpieczeństwa” Państwowa Straż Pożarna przypomina o przeglądach technicznych oraz stosowaniu czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Prowadzone są także działania przypominające o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli przez zarządców, właścicieli lub administratorów obiektów budowlanych.

NUMERY ALARMOWE I INTERWENCYJNE

112 - numer alarmowy

997 - Policja

999 - Pogotowie Ratunkowe

Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Radomiu – tel. 48 363 51 87

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie – tel. 22 551 24 00

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie – tel. 22 863 90 12

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie – tel. dyżurny 502 171 171 (w sprawach interwencji Oddziału HDiM 22 620 90 01  (06) w. 123; pn./pt. w g. 7:30-15:00).

 

01

 

 po

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plakat 2024 zaw copy 1

kondolencje ligocka