Regulamin

VI Powiatowego Biegu w Szuwarach

 

Cele imprezy:

 1. Wspieranie i popularyzowanie imprez sportowych w województwie mazowieckim w szczególności na terenie powiatu gostynińskiego w tym Gminy Gostynin
 2. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców województwa mazowieckiego w szczególności mieszkańców Powiatu Gostynińskiego.
 3. Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Powiatu Gostynińskiego.
 4. Integracja biegaczy i maszerów oraz instytucji, organizacji pozarządowych i klubów
 5. Promocja Powiatu Gostynińskiego szczególnie „Mazur Mazowsza” gdzie rozgrywane są zawody.

Organizator:

 1. Powiat Gostyniński

Termin i miejsce:

 1. VI Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się w dniu 8 października 2023
 2. VI Powiatowy Bieg w Szuwarach odbędzie się na terenie „Mazur Mazowsza” w miejscowości BIAŁE – Gmina Gostynin.

Trasa i dystans:

 1. Trasa wyznaczona będzie wokół jeziora „Białego” w miejscowości Białe i Gorzewo
 2. Dystans: 10 km

 

VI Powiatowy Bieg w Szuwarach

Dystans

10 km

Limit uczestników- Nordic Walking

30

Limit uczestników - bieg

120

Data

08.10.2023

Godzina startu - Nordic Walking

11:00:00

Godzina startu - bieg

11:30:00

Limit czasu

2,5 h

Punkty z wodą

5 km,10 km

Biuro zawodów

Godz. 9.00 – 10.30

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręcznie podpisane Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów.
 2. W VI Powiatowym Biegu w Szuwarach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 8 października 2023 roku ukończą 18 lat.
 3. Każda osoba startująca w zawodach, uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator rekomenduje przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w zawodach.
 5. Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 6. Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
 7. Organizator w porozumieniu z medykami zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia lub usunięcia z imprez osoby, które wykazują objawy chorobowe, są w złym stanie fizycznym lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do zawodów zostaną uruchomione w dniu 18 września 2023 r. o godzinie 16:00.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie zapisy.inessport.pl
 3. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz wpłaciła darowiznę. W momencie wyczerpania się limitu miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.
 4. Każdy zawodnik po zapisaniu się na zawody powinien w ciągu 3 dni wpłacić darowiznę.
 5. Termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 5 października 2023 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.
 6. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi w Białem.
 7. Pakiet startowy należy odebrać tylko i wyłącznie OSOBIŚCIE;
 8. Odsprzedaż Pakietu startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

 

 DAROWIZNA – REZERWACJA NUMERU STARTOWEGO

 1. Wysokość:

VI Powiatowy

Bieg w Szuwarach

Kwota  darowizny

Zawodnicy od 1 do 50 numeru 

60,00 zł

Zawodnicy od 51 do 150 numeru 

70,00 zł

 

 1. Darowiznę – należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24.
 2. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy wpłacić darowiznę.
 3. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 4. Wpłata darowizny – następuje on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 6. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy wpłacili darowiznę.
 7. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 8. Darowizna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zawodów, dyskwalifikacji lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.
 10. Dokonanie darowizny jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
 11. Świadczenia dla zawodników:

 

            W VI Powiatowym Biegu w Szuwarach

 • Numer startowy plus cztery agrafki,
 • Pakiet startowy,
 • Sms z wynikiem,
 • Oznakowaną i zabezpieczoną trasę oraz ciekawe widoki,
 • Zabezpieczenie medyczne,
 • Woda na trasie i mecie zawodów,
 • Medal okolicznościowy na mecie zawodów,
 • Posiłek regeneracyjny na mecie,

 

Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 Klasyfikacje bieg

Najszybszy zawodnik open – pamiątkowa statuetka.

 1. a) Kobiety
 2. b) Mężczyźni

 Najszybszy Mieszkaniec Powiatu Gostynińskiego w kategorii bieg – pamiątkowa statuetka.

 1. a) Kobiety
 2. b) Mężczyźni

 Za miejsca I - III w kategorii kobiet (K) i mężczyzn  (M) – pamiątkowa statuetka

Kobiety

 1. - K-20: 18 – 29 lat,
 2. - K-30: 30 – 39 lat,
 3. - K-40: 40 – 49 lat,
 4. - K-50: 50 – 59 lat,
 5. - K-60: 60 i starsze.

 Mężczyźni

 1. a) - M-20: 18 – 29 lat,
 2. b) - M-30: 30 – 39 lat,
 3. c) - M-40: 40 – 49 lat,
 4. d) - M-50: 50 – 59 lat,
 5. e) - M-60: 60 i starsi.

 Klasyfikacje Nordic Wolking

Za miejsca I – III       Kobieta

Za miejsca I – III       Mężczyzna

 Najszybszy Mieszkaniec Powiatu Gostynińskiego w kategorii Nordic Wolking

 1. a) Kobieta
 2. b) Mężczyzna

 

Postanowienia końcowe:

 1. Koszty organizacji zawodów pokrywają organizatorzy.
 2. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w zawodach, biegnące z zawodnikiem lub jadące na rowerze.
 3. Uczestnicy VI Powiatowego Biegu w Szuwarach zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy o ruchu drogowym, przepisów obowiązujących na terenie Lasów Państwowych oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym,
  a także ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę zawodów z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 5. Zawodnicy objęci są ubezpieczeniem OC.
 6. Zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się na zawody przyjmuje do wiadomości, że udział w  zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko oraz zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała - urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 7. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie zawodów od momentu startu do zamknięcia trasy zawodów określonej limitem czasowym, a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy.
 8. Decyzje podjęte przez Koordynatora medycznego lub obsługę medyczną co do udziału zawodnika w zawodach są niezawisłe oraz są wiążące wobec zawodnika. Nie zastosowanie się do zaleceń obsługi medycznej powoduje dyskwalifikację.
 9. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 10. Organizator nie zapewnia szatni oraz depozytu.
 11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów i w biurze zawodów.
 12. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od ukończenia przez zawodnika zawodów po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł.
 13. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Wszystkich zawodników startujących w VI Powiatowym Biegu w Szuwarach obowiązuje niniejszy regulamin.
 15. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 16. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 17. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 18. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO.
 19. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 20. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. VI Powiatowy Bieg w Szuwarach – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 21. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja oraz bezpieczeństwo zawodników lub organizatorów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.