Zarząd Powiatu Gostynińskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu,
w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna
oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
w Powiecie Gostynińskim w 2024 roku

I. Rodzaj zadania

 1. Konkurs przeprowadza się w celu wyłonienia jednej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zostanie powierzone prowadzenie punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
 2. Ponadto w ramach umowy, organizacji pozarządowej powierzy się jednocześnie zadania  z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi  w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w przeciętnym wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, pok. nr 6, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11.30.
 4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym będzie miała zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwi sprawne umawianie terminów wizyt w Punkcie czas trwania dyżurów, o których mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Gostynińskiego.
 5. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, o którym mowa w ust. 4, nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
 6. W ramach udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może zostać przeprowadzona nieodpłatna mediacja. Świadczenie nieodpłatnej mediacji odbywa się w punktach każdego rodzaju, prowadzonych przez wszystkie podmioty udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczące nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w Punkcie w ramach umowy będzie zorganizowane spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 7. Przeprowadzenie mediacji przez wyznaczonego mediatora, o którym mowa w ust. 6 nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
 8. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j Dz. U. z 2023 poz. 20), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w ust. 8, nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
 10. Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zadania, do zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. 2240) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.
 11. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
 12. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gostynińskiego podejmuje Starosta Gostyniński, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie powiatu, a także przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
  w Gostyninie przy ul. Dmowskiego 13 oraz w Punkcie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się na zasadach określonych w art. 5, art. 7, art. 8 ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 8, ust. 9 i ust. 11 oraz art. 11 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania w 2024 roku planuje się przeznaczyć dotację w wysokości nie większej niż 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100) z czego 4 221,36 zł (słownie: cztery tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 36/100) jest przeznaczone na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. O powierzenie prowadzenia w 2024 roku punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Gostynińskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 571), tj. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która:

1) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jest uprawniona do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonego decyzją o wpisie na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

2) w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest uprawniona do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego potwierdzonego decyzją o wpisie na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Ponieważ powierza się prowadzenie jednego punktu w zakresie obu zadań: nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacja winna wykazać spełnienie warunków jak wyżej, to jest ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 2.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 571).

Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej: www.gostynin.powiat.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie, Edukacja Prawna 2024, Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego.

 1. Oferent winien w sposób rzetelny i wyczerpujący wypełnić wszystkie pola oferty.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, nieprawidłowo wypełnione, zawierające puste niewypełnione pola, nieczytelne, niekompletne lub złożone po terminie, przesłane faksem, bądź drogą elektroniczną pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 3. Nie przewiduje się uzupełniania, wnoszenia poprawek, ani korekty złożonej oferty.
 4. Oferta oraz wszystkie wymagane w ogłoszeniu oświadczenia winny być czytelnie podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji (podpisane przez osobę/osoby wskazane do reprezentacji w statucie lub innym dokumencie rejestrowym, lub przez upoważnionego pełnomocnika w załączonym do Oferty pełnomocnictwie lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii).

Za czytelne uważa się podpisy złożone  pismem odręcznym, przy którym umieszczono pieczęć imienną, a w przypadku braku pieczęci wymagane są odręczne podpisy z podaniem pełnego imienia i nazwiska – osoby lub osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

7. Do oferty należy dołączyć:

1) kopię lub wydruk z systemu informatycznego Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji i umocowanie osób reprezentujących Oferenta, które muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

2) kopię aktualnego Statutu organizacji pozarządowej lub inny dokument regulujący działalność organizacji,

3)  oświadczenie o aktualności dokumentów rejestracyjnych,

4) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptacji zawartych w nim zasad,

5) oświadczenie Oferenta, że zadanie mieści się w jego celach statutowych lub celach określonych w Regulaminie działalności,

6) kopię decyzji o wpisie na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

7) kopię decyzji o wpisie na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

8) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innej właściwej ewidencji – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta,

9) informację zawierającą imiona i nazwiska adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), doradców, o których mowa w art. 11 ust. 3a ww. ustawy oraz mediatorów, o których mowa w art. 4a ust. 6 ww. ustawy, z którymi organizacja pozarządowa zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub prowadzenie nieodpłatnej mediacji zgodnie z art. 11d ust. 8 pkt 2 ww. ustawy,

10) kopię dokumentów przedstawiających dotychczasową współpracę Oferenta z administracją publiczną, w tym rzetelność i terminowość realizacji zadań publicznych oraz sposób rozliczenia, realizowanych w poprzednich latach,

11) kopię dokumentów przedstawiających doświadczenie w realizacji zadań związanych z udzielaniem porad prawnych oraz świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,

12) wykaz działań w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnie potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), które należy wykonać w 2024 r. w trakcie realizacji zadania,

13) organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

Wszystkie strony dokumentów przedkładanych w kopii jako załączniki do oferty należy potwierdzić na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta zgodnie ze Statutem lub innym dokumentem regulującym działalność organizacji, lub przez upoważnionego pełnomocnika. Poświadczenie powinno zawierać co najmniej sformułowanie: „za zgodność z oryginałem”, datę i wymagane podpisy osoby/osób poświadczających.

 1. W przypadku składania oferty wspólnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) wpis na listę, o której mowa w art. 11d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) powinna spełniać każda z organizacji z osobna,

2) oferta wspólna winna wskazywać podział realizacji zadań na poszczególne organizacje pozarządowe ze wskazaniem Oferenta odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań wraz z oddzielnym określeniem kosztów poszczególnych Oferentów oraz sposób reprezentacji podmiotów działających wspólnie. Oferta, w której brak będzie ww. wskazania nie będzie rozpatrywana z przyczyn formalnych.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 3. Warunkiem przyznania organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego dotacji będzie zawarcie pisemnej umowy, w której zostaną określone szczegółowe i ostateczne warunki wykonania zadania publicznego oraz sposób finansowania i rozliczania się z przyznanej dotacji.
 4. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego będzie przekazywana w transzach miesięcznych uzależnionych od wysokości dotacji celowej udzielonej Powiatowi Gostynińskiemu z budżetu państwaz części będącej w dyspozycji Wojewody Mazowieckiego, których wysokość i zasady określi umowa na wykonanie zadania – z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 5. Ramowy wzór umowy określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).  

  IV.Termin i warunki realizacji zadania
 6. Zadanie przewidziane jest do realizacji w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w lokalu mieszczącym się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 43b, 09-500 Gostynin, w pokoju numer 6, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 11.30.
 7. Z dotacji mogą być wydatkowane środki finansowe na koszty związane z realizacją zadania, które powstały od dnia rozpoczęcia realizacji zadania, tj. od dnia 01.01.2024 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 945)  do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) o mediacji. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.  Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 i 5, a w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem art. 4a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 702).

Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty zawierające dane osobowe organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne będzie przechowywać w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich.

Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin.

Wzory oświadczeń dla osób uprawnionych określają załączniki nr 1 i 2 do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

 1. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 oraz w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
 2. W przypadku gdy nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będzie magister prawa, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.
 3. Przed zawarciem umowy Oferent zobowiązany jest do dostarczenia:

1) oryginałów umów zawartych z osobami, które będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania osoby uprawnionej - udzielać nieodpłatnej mediacji w Punkcie, o którym mowa w Rozdziale I ust. 3 niniejszego ogłoszenia.

2) kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – w dniu podpisania umowy.

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Gostynińskim a organizacją pozarządową. Do zawarcia umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2 pkt 1, 1a i 3-7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). W umowie starosta może określić preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
 2. Wykonanie umowy przez organizację pozarządową podlega kontroli na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), w ramach której Starosta Gostyniński dokonuje również sprawdzenia, czy organizacja pozarządowa udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 11d ust. 2 pkt 3 lub 4, ust. 3 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).
 3. W przypadku, gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zdeklarowana w ofercie, Oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).
 4. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do:

1) zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielania nieodpłatnej mediacji na zasadach określonych w art. 5 ust. 2-5, art. 7 oraz art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

2) przekazywania Staroście Gostynińskiemu kart nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego. Karta nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest dokumentowana w sposób określony w art. 7 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Dokumentowanie każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczonego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, o którym mowa w art. 7a ustawy o z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) według aktualnej instrukcji udostępnionej w systemie teleinformatycznym. Za przekazanie karty uważa się oznaczenie jej gotowości w ww. systemie.

3) przekazywania Staroście Gostynińskiemu oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 11 ust. 4, do dnia 10 następnego miesiąca kalendarzowego w sposób określony w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

4) wyznaczenia koordynatora organizacji pozarządowej, któremu  koordynator powiatowy założy konto w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 9 pkt. 2 niniejszego ogłoszenia,

5) składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego określonego w umowie zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyninie, ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 15.30 w formie pisemnej, w języku polskim,  na obowiązującym formularzu ze wszystkimi załącznikami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:

- nazwę i adres Oferenta, numer telefonu oraz nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu,

- nazwę zadania: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2024 roku”

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu ofert do Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.


VI.Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Do zaopiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Gostynińskiego powoła Komisję Konkursową określając jej skład oraz zasady jej pracy odrębną uchwałą.
 2. Komisja Konkursowa ocenia złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. W pierwszej kolejności Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej. Odrzuceniu ze względów formalnych podlegają oferty, które w szczególności:

1) zostały złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

2) zostały złożone na niewłaściwym formularzu innym niż wskazany w ogłoszeniu,

3) złożone zostały przez organizację pozarządową, która nie jest wpisana na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa mazowieckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 11d ust. 2 oraz w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945),

4) zostały nieprawidłowo wypełnione, zawierają puste niewypełnione pola, są nieczytelne,

5) są niekompletne,

6) zostały przesłane faksem, bądź drogą elektroniczną,

7) są niepodpisane lub podpisane przez osobę/osoby nieupoważnione,

8) bez wymaganych załączników,

9) dokumenty będące załącznikami do oferty zostały niepodpisane lub podpisane są przez osobę/osoby nieupoważnione,

10) nie dotyczą zadania wskazanego w ogłoszeniu,

11) cele działania Oferenta nie obejmują działalności w zakresie objętym realizowanym zadaniem,

12) termin i miejsce realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu,

13) kopie dokumentów przedłożonych jako załączniki do oferty nie zostały potwierdzone na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby nieupoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w sposób wskazany w ogłoszeniu,

14) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez organizacje pozarządowe oferta nie zawiera dokładnego wskazania podziału zadań ze wskazaniem Oferenta odpowiedzialnego za realizację poszczególnych zadań wraz z oddzielnym określeniem kosztów poszczególnych Oferentów oraz sposobu reprezentacji podmiotów działających wspólnie oraz każda z organizacji nie posiada wpisu na Listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze Województwa Mazowieckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z art. 11d ust. 2 oraz w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11d ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w zakresie wskazanym podziałem zadań w Ofercie,

15) wnioskowana w ofercie kwota dotacji zadania przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
 2. Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa, która opiniuje oferty
  z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) oceny możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową (0-7 pkt), w tym sposób zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej przy realizacji zadania publicznego (0-2 pkt)

2) oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3 pkt),

3) oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie publiczne (0-5 pkt),

4) planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-2 pkt),

5) oceny dotychczasowej współpracy Oferenta z administracją publiczną, w tym rzetelność i terminowość realizacji zadań publicznych oraz sposób rozliczenia, realizowanych  w poprzednich latach (0-3 pkt),

6) doświadczenia w realizacji zadań związanych z udzielaniem porad prawnych i świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (0-3 pkt).

 1. Każdy Członek Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny ofert, przydzielając za każde kryterium oceny merytorycznej odpowiednią ilość punktów na indywidualnej karcie oceny merytorycznej.
 2. Punkty przyznane przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej na ofertę podlegają zsumowaniu w zbiorczym zestawieniu punktacji merytorycznej.
 3. Oferty, które uzyskają minimum 60% punktów z możliwych do uzyskania są przedstawiane do rozpatrzenia Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.
 4. Zarząd Powiatu Gostynińskiego po zapoznaniu się z opinią przedstawioną przez Komisję Konkursową podejmuje ostateczną decyzję o wyborze oferty – w formie Uchwały Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
 5. Od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o wyborze oferty – dokonanego przez Zarząd Powiatu Gostynińskiego – odwołanie nie przysługuje.
 6. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 listopada 2023 roku.

12.Wyniki konkursu ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie oraz na stronie internetowej Powiatu Gostynińskiego.

 1. Zarząd Powiatu Gostynińskiego unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty,

2) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Oferty wraz z załącznikami nie są zwracane Oferentowi.
 2. Zarząd Powiatu Gostynińskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

VII. Informacja o realizowanych przez Powiat Gostyniński w 2022 i 2023 roku zadaniach publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W roku 2022 na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiat Gostyniński otrzymał dotację w wysokości 132 000,00 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej) wyniosła 64 020,00 zł.

W roku 2023 na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiat Gostyniński otrzymał dotację w wysokości 132 000,00 zł. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego (Powierzenie prowadzenia punktu, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz zadań z zakresu edukacji prawnej) wynosi 64 020,00 zł.

Uchwała Nr 875-2023 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Karty oceny formalnej i merytorycznej

Klauzula informacyjna

Wzór formularza oferty