1                  

       KWALIFIKACJA WOJSKOWA  

      NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

                 w terminie od 8 do 19 kwietnia 2024 r.

W terminie od 8 do 19 kwietnia 2024 r. na terenie Powiatu Gostynińskiego przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa.

PODCZAS KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WYKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

1) sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

2) określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;

3) wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;

4) wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;

5) przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;

6) wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;

7) nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.

UWAGA !!!  Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gostyninie w 2024 roku jest :

Gostynińskie Centrum Edukacyjne w Gostyninie , ul. Polna 39 / wejście drugie - środkowe do budynku szkoły od ulicy Polnej /.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022-2023:

  • a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed
  • c) dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Niezależnie od obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. otrzyma od wójta, burmistrza imienne wezwanie, w którym określone będą: dokładny termin (data / godzina ) i miejsce stawienia, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

UWAGA !!! W tym roku po raz kolejny nie będą wydawane książeczki wojskowe.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną - dotyczącą okresu ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz jeśli posiadają książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym                      w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN: 

LP

NAZWA GMINY        

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ                     

 

1

 Gmina  Gostynin

                   08,09,10.04.2024 r.

 

2

 Miasto Gostynin

       11,12,15,16.04.2024 r.

 

3

 Gmina  Pacyna

                 16,17.04.2024 r.

 

4

 Gmina Szczawin

  Kościelny

                      17.04.2024 r.

 

5

 Miasto i Gmina

 Sanniki

                     18.04.2024 r.

 

Kobiety

                     19.04.2023 r.

 

Powiatowa komisja lekarska, po przeprowadzeniu badań lekarskich oraz weryfikacji dokumentacji medycznej przedstawianej przez osobę poddawaną badaniu wyda pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, ustalając jedną z poniższych kategorii zdolności:

  • kategoria A – zdolny(a) do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej,
  • kategoria B – czasowo niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność,
  • kategoria D – niezdolny(a) do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku, gdy komisja lekarska, po badaniu ogólnym osoby oraz weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej nie będzie w stanie określić kategorii zdolności, może skierować osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. Poddanie się badaniom lekarskim, badaniom specjalistycznym, obserwacji szpitalnej, a także przedstawienie komisji posiadanej dokumentacji medycznej, jest obowiązkowe.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności !!!

                                                                                       Powiatowa Komisja Lekarska

                                                                                                     w Gostyninie

2

3