DSC9775 

         Wydział Komunikacji w Gostyninie znajduje się przy ulicy 3 Maja 43B. Do obowiązków tego ważnego ogniwa Starostwa Powiatowego w Gostyninie należy min: wydawanie decyzji o nadaniu numerów identyfikacyjnych pojazdów, kierowanie pojazdów na badania techniczne oraz wpisywanie do dowodu rejestarcyjnego terminu badania technicznego, generowanie profilu kandydata na kierowcę, wydawanie prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy. W okresie od 27.05.2024 r. do 31.05.2024 r. w wydziale komunikacji odbyły się następujące działania. 

Rejestracja Pojazdów.

We wskazanym wyżej okresie:

 • przerejestrowano i zarejestrowano ponad 117 pojazdów,
 • wydano 124 dowodów rejestracyjnych stałych,
 • przyjeto i odnotowano 101 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wyrejestrowano 6 pojazdów.

Ponadto na bieżąco akta wyrejestrowanych i ubytych pojazdów są przygotowtwane i przekazywane do archiwum. We wskazanym czasie liczba tych akt wyniosła ok. 60 szt.

Na bieżąco proawadzone sa postępowania z zakresu rejestracji pojazdów i spraw z tym związanych. W danym okresie przygotowano i dostarczono 36 zawiadomień o wszczęciu postepowania i wydano 27 decyzji.

Uprawnienia do kierowania pojazdami.

We wskazanym okresie:

 • wydano 25 praw jazdy,
 • wydano 4 pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • wydano 13 profili kandydata na kierowcę i 4 profile kierowcy zawodowego,
 • wykonano 5 wyroków sądowych i zatrzymań praw jazdy,

Sprawy pozostałe.

 • przygotowano wniosek do Sądu Rejonowego w Gostyninie o przepadek 1 pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym,
 • rozliczono i przekazano operatorowi należną dopłatę z tytułu sprzedaży biletów ulgowych
  w miesiącu kwietniu 2024 roku,
 • wydano 1 zaświadczenie i 6 wypisów do zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • przesłano 11 osobom zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbycia pojazdu,
 • przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku 2 zażalenia na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zawiadomienia o nabyciu pojazdu,