Zarząd Powiatu Gostynińskiego wybiera ofertę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Mazowsze Razem, Łętowo 3, 09-470 Bodzanów, wpisane do „Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego” pod numerem 0000717180, która złożyła ofertę w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Gostynińskim w 2024 roku, na kwotę 68 245,32 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 32/100).

 

  Uchwała Nr 901/2023 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 listopada 2023 roku
  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert