Informacje Powiatowe

IMG 4055

W dniu 17 maja 2024 r. odbyło się spotkanie Starosty Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego z dyrektorami sześciu placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gostyniński:

- Panią Urszulą Ambroziak-Bereszczyńską - Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

- Panią Izabelą Ewą Sieradzką – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie

- Panem Wojciechem Kiełbasą – Dyrektorem Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego

- Panią Joanną Łoska – Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Gostyninie

- Siostrą Bernadettą Pogorzelską – Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

- Panią Weroniką Pokropińską - Dyrektorem Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gostyninie

Z ramienia organu prowadzącego w spotkaniu uczestniczyli: Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Pani Elżbieta Kijek, Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego Pan Adam Waloch oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji i Kultury  Pani Magdalena Krupińska.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany informacji na temat problemów
i wyzwań, z którymi borykają się szkoły oraz do wspólnego poszukiwania rozwiązań.  Podczas spotkania zostały omówione strategiczne kwestie związane z funkcjonowaniem szkół  i placówek oświatowych. Przedyskutowano m.in. zagadnienia związane organizacją najbliższego roku szkolnego oraz rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2024/2025. 

 Współpraca między Starostą Gostynińskim, a Dyrektorami szkół jest kluczowa
dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji i sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych w Powiecie Gostynińskim.

IMG 4052

IMG 4053

IMG 4054

IMG 4059 

Stanisława Augustyniaka przedstawiać nie trzeba. Jego bogaty dorobek artystyczny jest znany wielu osobom, gdyż niezwykle chętnie dzieli się „swoim dobrem” ze wszystkimi. Z zamiłowania rzeźbiarz ludowy i prawdziwy społecznik, aktywnie włączający się w każdą inicjatywę na rzecz dzieci i młodzieży, osób chorych i pokrzywdzonych przez los, starszych oraz z niepełnosprawnościami. Działania rzeźbiarza mają na celu przede wszystkim zachowanie tradycji i kultury naszego regionu, które Starosta wysoko sobie ceni. Wizyta jednego z przedstawicieli lokalnej grupy artystów ludowych u nowego starosty jest świetną okazją do nawiązania współpracy i omówienia możliwości wspierania kultury i sztuki w regionie. Starosta zadeklarował otwartość na wspólne inicjatywy. Wizyta ta była ważnym krokiem w nawiązaniu współpracy pomiędzy lokalnymi artystami a władzami powiatu.Podczas wizyty obecna była Pani Elżbieta Kijek Skarbnik Powiatu Gostynińskiego. Pan Stanisław ofiarował na dobry początek współpracy Staroście oraz Pani Skarbnik album obrazujący Jego twórczość.

1a

 

            W dniu 16.05.2024r roku w obecności Starosty Gostynińskiego Andrzeja Krzewickiego, Wicestarosty Gostynińskiego Grzegorza Geislera, Elżbiety Kijek – Skarbnika Powiatu Gostynińskiego, Barbara Komar Radnej Powiatu Gostynińskiego obecnej kadencji oraz zaproszonych gości: Teresy Russek, Wiesława Wojtalewicza Radnych Powiatu Gostynińskiego poprzedniej kadencji, Tomasza Klimczaka – Wójta Gminy Pacyna oraz przedstawiciela Wykonawcy PRD Gostynin S.A. Piotra Andrzejewskiego, komisja dokonała odbioru robót częściowych zadania pn.: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1437W Skrzeszewy – Sejkowice”. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku 1,6km od miejscowości Sejkowice do miejscowości Czarnów. Całkowity koszt zadania to 2.207.850,00 zł.. Powiat Gostyniński na w/w zadanie pozyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.324.710,00 zł 

                W tym samym dniu komisja dokonała odbioru robót częściowych zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1457W od drogi wojewódzkiej nr 573 Suserz-Rybie-Nowy Kamień” w m. Rybie gmina Pacyna oraz ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 6909W Nowy Kamień-Lwówek do drogi wojewódzkiej nr 583” w m. Lipińskie i Lwówek gmina Sanniki. W zakres zadania wchodzi: poszerzenie jezdni do 6m na odcinkach o łącznej długości 3,1km, wykonanie poboczy szerokości 1,0 m, wykonanie zjazdów wraz z przepustami. Łączny koszt inwestycji wynosi 4 523 602,28zł. Powiat Gostyniński uzyskał dofinasowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 575 290,00zł. Odbiór robót dotyczył odcinka drogi Rybie – Nowy Kamień.

2

3

3a

45

6

 

 

7

9

10

11

foto 1 

 

Kiedy nowy starosta obejmuje urząd, zazwyczaj pierwsze jego działania skupiają się na zapoznaniu się z sytuacją w powiecie, spotkaniach z kluczowymi urzędnikami i przedstawicielami społeczności lokalnej oraz ustaleniu priorytetów działania na najbliższy czas.

Pierwszym krokiem w sprawowaniu funkcji Starosty Gostynińskiego Pana Andrzeja Krzewickiego oraz Wicestarosty Gostynińskiego Grzegorza Geislera było zapoznanie się z pracą poszczególnych pracowników i naczelników wydziałów, zapoznając się z nimi przy stanowiskach pracy i rozmawiając o zakresie czynności. Zapoznanie się z pracą poszczególnych pracowników i naczelników wydziałów jest procesem, który wymaga czasu, zaangażowania i otwartości na dialog. Dzięki temu nowy starosta może skutecznie zarządzać powiatem, uwzględniając specyfikę pracy każdego wydziału i potrzeby pracowników.

Powiat ma kluczową rolę w zakresie pomocy społecznej, koncentrując się na świadczeniu różnorodnych usług dla mieszkańców, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego też kolejnym krokiem w zapoznaniu się ze specyfiką pracy, była wizyta Starostów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostynińskiego, działających właśnie w tym obszarze, czyli: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, Dom Dziecka oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Działalność w zakresie pomocy społecznej na poziomie powiatu jest zróżnicowana i dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności, a starosta wraz z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi powiatu, koordynuje te działania.

Kolejnym obszarem działalności powiatu jest oświata. Powiat posiada szeroki zakres kompetencji w dziedzinie oświaty, które obejmują zarówno zarządzanie placówkami edukacyjnymi, jak i realizację polityki oświatowej na swoim terenie.

Główne obszary odpowiedzialności powiatu w zakresie oświaty:

 1. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych:
  • Licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I i II stopnia.
  • Szkoły specjalne przysposabiające do pracy.
 2. Prowadzenie placówek kształcenia zawodowego:
  • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.
  • Centra kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania zawodowego.
 3. Placówki specjalne i ośrodki wychowawcze:
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
  • Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii.
 4. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne:
  • Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
  • Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi.
 5. Placówki kulturalne i sportowe związane z edukacją:
  • Internaty i bursy szkolne dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania.
 6. Zarządzanie finansami oświatowymi.

W ramach poznania specyfiki pracy w obszarze oświaty Starosta Gostyniński złożył wizytę w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Gostyninie. Są to placówki zapewniające wsparcie edukacyjne i opiekuńcze dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach.

Aktualnie w Specjalnym Ośrodku w Gostyninie prowadzone są prace przy budowie sali gimnastycznej przy szkole. Już  niebawem uczniowie szkoły będą mogli ćwiczyć i pokonywać swoje dysfunkcje rozwojowe w lepszych warunkach. W ramach inwestycji planowana jest nie tylko budowa zaplecza sportowego, ale również nowe pomieszczenia dydaktyczne.

W perspektywie najbliższych dni planowane są spotkania z Dyrektorami szkół podległych naszemu powiatowi oraz przedstawicielami społeczności lokalnych.

Wszystkie podjęte działania przez Starostę, mają na celu skuteczne i przynoszące wymierne korzyści dla powiatu zarządzanie.

Obraz1

          W dniu 16.05.2024 zostało podpisane porozumienie w sprawie realizacji praktyk zawodowych dla kierunku TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ. Nauka w technikum aranżacji wnętrz to fascynująca podróż przez świat projektowania i aranżacji przestrzeni.  

         Program obejmuje naukę kolorystyki, materiałów wykończeniowych, oświetlenia i ergonomii. Będziemy korzystać z różnych narzędzi projektowych, ucząc się rysunku technicznego i obsługi programów komputerowych.Zależy nam też, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną wykorzystywali w praktyce, zrealizujemy to poprzez uczestnictwo w projektach indywidualnych i grupowych. Duży nacisk kładziemy też na udział młodzieży w wystawach, targach gdzie będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Nauka obejmuje również zagadnienia związane z historią sztuki i wzornictwa.

      Podsumowując, nauka w naszym technikum  to nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale także rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w branży projektowania i aranżacji przestrzeni mieszkalnych, komercyjnych czy użyteczności publicznej.
Partnerem Gostynińśkiego Centrum Edukacyjnego w realizacji podstawy programowj - praktyk zawodowych będzie firma BUDROX.

     Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych BUDROX Sp. z o. o powstało w 1988 roku. Firma specjalizuje się w budownictwie ogólnym, przemysłowym oraz energetycznym. W swoim portfolio posiada również realizację inwestycji deweloperskich oraz z sektora użyteczności publicznej. Od 1998 roku PBO i ZTZ "BUDROX" jest również producentem płyt styropianowych. Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą (blisko 100 osobową), oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym i transportowym. Współpracuje z wieloma dostawcami i podwykonawcami ze wszystkich branż z całej Polski. Wieloletnia działalność na rynku budowlanym pozwoliła na zdobycie cennego doświadczenia i wypracowania metod zapewniających rzetelne, terminowe oraz profesjonalne wykonanie podjętych zobowiązań inwestycyjnych.

Wojciech Kiełbasa

Obraz2

Obraz3