Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS  

Zmiana Zarządzenia Starosty Gostynińskiego - Wydział Komunikacji

Wyszukaj

INFORMACJE POWIATOWE

Bon na zasiedlenie - informacja UP w Gostyninie

2022 07 14 07 37

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki dla 39 osób (19 kobiet i 20 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV).
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.
 
Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny będzie badane czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Osoba, która brała udział w projekcie w jakiejkolwiek formie wsparcia w roku 2020 lub 2021, nie będzie mogła ponownie uczestniczyć w roku 2022.

Wsparcie dla osób młodych do 29. roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu lub z naszej strony internetowej www.gostynin.praca.gov.pl.
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Pracy w Gostyninie, ul. Płocka 66/68.

 

więcej informacji pod numerem telefonu (24) 269 71 78
lub

osobiście w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie
ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin

pokój 28, II piętro

 

Dzień walki i męczeństwa wsi polskiej

aab1

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego Nr 33

STAROSTWO biuletyn czerwiec2022 01

Biuletyn Informacyjny Powiatu Gostynińskiego nr 33

Samorząd Województwa Mazowieckiego wspiera kolejne inwestycje w powiecie gostynińskim

292130949 780380773376031 4533202146260600358 n

 

        W dniu 8 lipca 2022 roku w Muzeum Mazowieckim w Płocku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Skarbnik Powiatu Gostynińskiego Elżbieta Kijek podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Sportu 2022" na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego obejmująca wykonanie melioracji - odwodnienie  istniejących obiektów oraz wykonanie robót budowlanych z rozszerzeniem o ciągi komunikacyjne. Wysokość przyznanej pomocy finansowej wynosi 225 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 300 000,00 zł. Realizacja inwestycji poprawi jakość korzystania z  obiektów sportowych przy GCE oraz zapewni ich dłuższą żywotność. Ponadto, realizacja  przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego oraz wpłynie na  popularyzację sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

       W tym samym dniu podpisano również dwie kolejne umowy, na które Powiat Gostyniński uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadania pn. ,,Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1457W Suserz - Nowy Kamień” w miejscowości Suserz i Adamów gmina Szczawin Kościelny w kwocie 287.000,00 zł. oraz ,, Przebudowa - modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów” w miejscowości Piotrów w kwocie 63.000,00 zł.

Podpisanie umowy na ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 1401W”. Białe-Klusek

herb powiatu

 

W dniu 4 lipca 2022 roku Starosta Gostyniński Arkadiusz Boruszewski, Wicestarosta Gostyniński Maria Wróblewska, Z-ca Skarbnika Powiatu Gostynińskiego Kamil Nowogórski oraz Marcin Głuchowski właściciel firmy ,,Drog-Bet” podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1401W”. Odcinek drogi objęty zadaniem znajduje się w miejscowości Klusek i Białe na terenie gminy Gostynin. Wartość zadania to 2.144.689,50 zł. Powiat Gostyniński na ww. zadanie uzyskał dofinansowanie w wysokości 2.037.455,02zł w ramach Rządowego programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Paweł Warabieda

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie