Informacje Powiatowe

01

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Powiatu Gostynińskiego, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 12 00 w Sali Posiedzeń Rady Powiatu Gostynińskiego w Gostyninie przy ul. R. Dmowskiego 13.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Gostynińskiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Gostynińskiego i prac Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
4. Interpelacje, postulaty i zapytania Radnych.
5. Informacja Zarządu Powiatu Gostynińskiego o stanie realizacji inwestycji powiatowych.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gostynińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gostynińskiego na 2024 rok.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2024 za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Powiatu Gostynińskiego, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47 oznaczonej jako działka numer 3624/15 wraz z lokalem użytkowym oraz niezbudowanej nieruchomości, położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47, oznaczonej jako działka numer 3624/34, stanowiącej własność Powiatu Gostynińskiego a także ustanowienie służebności na działkach numer 3624/33 i 3624/18.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie skargi z dnia 25 października 2023 roku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesionej przez Wójta Gminy Gostynin na uchwałę Rady Powiatu Gostynińskiego nr LIII/303/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie pozbawienia drogi powiatowej 1466W Gostynin – Legarda – Rogożewek w kilometrażu od 0+000 do 3+117 km kategorii drogi powiatowej.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LV/306/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/283/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr LV/307/2023 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Gostyniński kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego zmieniającej Uchwałę w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2023-2027.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Gostynińskiego w sprawie zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Gostynińskiego na rok 2023.
16. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu VI kadencji.
17. Sprawy różne (wnioski i oświadczenia radnych).
18. Zakończenie obrad.

20231114 143910

 

Przy wsparciu środkami Samorządu Województwa Mazowieckiego we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu gostynińskiego i subregionu płockiego, z inicjatywy Wicestarosty Gostynińskiego Marii Wróblewskiej zrealizowano wspólne działania na terenie jednostek powiatowych z zakresu pierwszej pomocy, zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W dniu 10.11 2023 r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie przeprowadzono I część projektu pt. „Ambitny Senior w działaniu”. Uczestnicy odbyli spotkanie z prelegentem do spraw ekonomii i z promotorem zdrowia oraz uzyskali wiedzę w zakresie profilaktyki raka piersi. Podopieczni zaproponowali jedocześnie tematykę zajęć z których w przyszłości chcieliby skorzystać.

W dniu 14.11.2023 r. odbyła się II część projektu podczas której uczestnicy PŚDS w Gostyninie spotkali się z kwalifikowanymi ratownikami medycznymi, którzy przeprowadzili instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto brali udział w warsztatach z dietetykiem podczas którego przyrządzali przepyszny koktajl.

Spotkania przebiegały w miłej atmosferze i okazały się źródłem cennych i praktycznych wskazówek, które warto byłoby realizować w działaniu.

W tym samym dniu w LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie przeprowadzono szkolenie z zakresu instruktażu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie to przeprowadzono tak dla uczniów liceum jak i dla kadry pedagogicznej. Kurs przeprowadzony został dwuetapowo dla każdej z grup indywidualnie. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele docenili sposób przekazania tak cennej wiedzy, uznali jednogłośnie, że było to szkolenie w którym chętnie wzięli udział, a przekazane treści oraz praktyczne instruktaże okazały się cennym źródłem wiedzy.

 

20231114 09134320231114 09241920231114 09243520231114 09550520231114 14404020231114 154225400793308 861945719057458 3154970193533820087 n400802398 861945669057463 2629859945568031020 n402284665 861945652390798 8201510395372012628 n402443189 861945802390783 5133175045238190100 n

281 165333

 

W ramach wspólnych działań informacyjnych Starosty Gostynińskiego Arkadiusza Boruszewskiego z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie „STOP OSZUSTOM”, w dniu 14 listopada 2023 roku, w ramach obchodów „Ogólnopolskiego Dania Seniora”  Policjanci spotykali się z seniorami w placówkach opieki zdrowotnej: ZUS oraz PKO Banku Polskiego celem wzmacniania szeroko rozumianego poczucia bezpieczeństwa seniorów.

W trakcie spotkań funkcjonariusze przekazywali ulotki informacyjne.

Policjanci  w ramach przeprowadzonych spotkań i promocji szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów popularyzowali wiedzę z następujących zakresów:

  • asertywność (np. przerwanie nietypowego połączenia, zasada ograniczonego zaufania wobec dzwoniących, nieuleganie presji czasu, odmowa prośbie wsparcia finansowego wyrażonej przez telefon),
  • zasada prawidłowego postępowania, w tym konieczności uwierzytelniania rozmówcy w przypadku wątpliwości co do jego tożsamości (potwierdzenie faktycznej potrzeby pomocy u osób najbliższych, w placówkach bankowych czy najbliższej jednostce Policji, wstrzymanie się z natychmiastowym działaniem w przypadku otrzymania nietypowych informacji przekazywanych przez telefon),
  • wiktymologii ( w tym sposobów unikania zagrożeń, zabezpieczenia kont  i haseł bankowych),
  • informowali, że Policja nigdy nie informuje o swoich działaniach operacyjnych i nie może żądać od obywateli wydania oszczędności lub dostępu do internetowego do kont bankowych.

Z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Seniora” życzymy wszystkim Seniorom zdrowia i bezpieczeństwa.

Zdjęcia: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wgs/aktualnosci/88737,Ogolnopolski-Dzien-Seniora-z-gostyninskimi-policjantami.html?fbclid=IwAR3ixpq3KxzqNG23pPLEMbADKwdHy1eogOpHd4ZWGi0ZA2njD3iV9n7Jdag

281 165332

281 165338

281 165341

 

 

koniec

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

pdf    KARTA ZGŁOŚZENIA DO KONKURSU

 pdf   OŚWIADCZENIE DO KONKURSU

 pdf   REGULAMIN KONKURSU

 

 

400824209 644492007879882 7474769249382028746 n

 

          Wicestarosta Powiatu Gostynińskiego Maria Wróblewska 11.11.2023r uczestniczyła w obchodach z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości  w Sannikach.  Świętowanie rozpoczęto od uroczystej Maszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Św. Trójcy w Sannikach. Następnie odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i mieszkańców na cmentarz parafialny w Sannikach, gdzie złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, a także odbyły się przemówienia okolicznościowe. Następnie zebrani przemaszerowali w asyście pocztów sztandarowych przed budynek Urzędu Miasta i Gminy Sanniki gdzie złożono kwiaty przed Pomnikiem żołnierzy poległych w obronie Ziemi Sannickiej.

Zdjęcia UMiG Sanniki

400707762 644491517879931 516099610800748927 n401001465 644491694546580 210482366985492704 n401029804 644492651213151 1860792360587469282 n401056366 644492321213184 7279007621554743970 n401058230 644491364546613 2031349872035568875 n

400746583 644494544546295 3004387910980939708 n

400720059 644493784546371 7197164364068242471 n401092965 644494067879676 3716587145891739251 n